Powiedz, córko Moja, że jestem miłością
i miłosierdziem samym
(Dz. 1074).
Godzina Miłosierdzia

 Godzina śmierci Pana Jezusa, trzecia po po- łudniu, jest czasem uprzywilejowanym w na- bożeństwie do Miłosierdzia Bożego. W tej go- dzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrys- tusa, by dla zasług Jego męki błagać o miło- sierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie – mówił Pan Jezus do Siostry Faustyny – błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment za- głębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzi- na wielkiego miłosierdzia dla świata całego (Dz. 1320). Trzeba tutaj od razu wyjaśnić, że nie chodzi o godzinę zegarową (60 minut), ale o moment konania Jezusa na krzyżu, czyli o modlitwę o go- dzinie trzeciej po południu.
        Pan Jezus  nie podał  gotowej formuły  modlitwy  o 1500, ale powiedział, że można  odprawiać Drogę  krzyżową,  nawiedzić  Najświętszy  Sakrament, a jeśli na to czas nie pozwala, to w tym miejscu, gdzie nas zastaje trzecia godzina, choć przez krótki moment połączyć się z Nim, konającym na krzy- żu. Przedmiotem tej modlitwy jest tajemnica męki Pańskiej. Modlitwa w Go- dzinie Miłosierdzia powinna spełniać określone warunki: należy ją odprawiać o godzinie trzeciej po południu (gdy zegar wybija tę godzinę), winna być skierowana wprost do Jezusa, a w błaganiach należy się odwołać do wartości i zasług Jego bolesnej męki.
        Często w  praktyce i publikacjach  powtarza  się opinię, że o trzeciej po południu trzeba odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego i że Koronka od- mawiana o tej porze ma szczególną moc. Takie myślenie wynika z niezna- jomości nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w formach przekazanych przez Siostrę Faustynę i być może z potrzeby korzystania z gotowej formuły mod- litewnej. Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia jest osobną formą kultu Miłosier- dzia Bożego, z którą Jezus związał określoną obietnicę i sposoby jej praktykowania. Nigdzie nie powiedział, że w tej Godzinie trzeba odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Oczywiście, że o trzeciej możemy odma- wiać Koronkę, tak jak o każdej innej godzinie dnia i nocy, ale wtedy nie prak- tykujemy modlitwy w Godzinie Miłosierdzia (tylko odmawiamy Koronkę). Koronka do Miłosierdzia Bożego nie może być bowiem modlitwą w Godzinie Miłosierdzia, gdyż jest skierowana do Boga Ojca (Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci...), a modlitwa w Godzinie Miłosierdzia ma być skierowana wprost do Jezusa.
        Systematyczna praktyka  modlitwy w Godzinie  Miłosierdzia wprowadza w osobisty, bezpośredni kontakt z Jezusem, bo każe rozważać Jego miło- sierdzie objawione w męce, zwracać się do Niego w sposób bezpośredni,  jak do  kogoś bardzo  bliskiego,  i dla zasług Jego męki błagać o potrzebne łaski dla siebie i świata. Od nas zależy, czy o trzeciej po południu chcemy prak- tykować modlitwę w Godzinie Miłosierdzia czy też odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W przekazywaniu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i jego praktyce trzeba to jasno określać i nie mieszać Koronki z Godziną Miłosierdzia.