Archiwum

Tarnow - Plac Kazimierza5 stycznia 2016 roku w siedzibie Tarnowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Plac Kazimierza 5, o 17:00 odbędzie się trzeci wykład sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z klasztoru w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach z serii „Dzieła miłosierdzia wczoraj i dziś – świadectwo św. Faustyny”. Tym razem s. Christofora Jagła mówić będzie o postawie miłosierdzia w szkole św. Siostry Faustyny. Głównym celem tego cyklu wykładów jest rozwijanie „wyobraźni miłosierdzia” i pobudzanie do świadczenia dobra potrzebującym. Święta Faustyna inspiruje do budowania wspólnot międzypokoleniowych i angażowania się w różne formy bezinteresownej pomocy poprzez odkrywanie piękna i bogactwa miłosierdzia świadczonego z miłości do Jezusa.

Dzieciatko JezusNa początku było Słowo,
a Słowo było u Boga –
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko zaistniało dzięki Niemu.
Bez Niego zaś nic nie zaistniało.
To, co zaistniało,
w Nim było życiem.
A życie było światłością dla ludzi.
Światłość świeci w ciemności,
lecz ciemność jej nie ogarnęła.
Pojawił się człowiek posłany przez Boga –
miał na imię Jan.
Przybył on, aby dać świadectwo,
aby dzięki niemu wszyscy uwierzyli.
On sam nie był światłością,
lecz miał świadczyć o światłości.
Była światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy przychodzi na świat.
Na świecie było Słowo,
świat dzięki Niemu zaistniał,
lecz świat Go nie rozpoznał.
Przyszło do swojej własności,
lecz swoi Go nie przyjęli.
Tych zaś, którzy Je przyjęli
obdarzyło mocą, aby się stali dziećmi Bożymi.
To są ci, którzy wierzą w Jego imię,
którzy narodzili się nie z krwi
ani z pragnienia ciała, ani z woli mężczyzny,
lecz z Boga.
Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.
Oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, którą jako Jednorodzony,
pełen łaski i prawdy, ma od Ojca.
Jan daje o Nim świadectwo i głosi:
„To Ten, o którym powiedziałem:
Ten, który przychodzi po mnie,
istniał już przede mną, ponieważ był wcześniej ode mnie”.
Z Jego pełni otrzymaliśmy wszyscy
łaskę zamiast łaski.
Mojżesz bowiem przekazał Prawo,
a łaska i prawda zaistniały przez Jezusa Chrystusa.
Boga nikt nigdy nie widział;
Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca,
On nam Go objawił (J1, 1-18).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Patronowie1 stycznia każdego roku we wszystkich klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia odbywa się losowanie rocznych Patronów. Wraz z Patronem każda siostra otrzymuje intencję, w której ma się modlić, oraz przesłanie. Patronów losują także osoby związane ze Zgromadzeniem: kapłani, współpracownicy, członkowie i wolontariusze „Faustinum”, przyjaciele oraz uczestnicy grupy: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Facebooku. Niech święci Patronowie wspierają nas, niech pomagają coraz pełniej uczestniczyć w życiu i misji Jezusa objawiającego światu miłosierną miłość Boga.

 

Paray-le-MonialW dniach 27-31 grudnia br. s. Maria Vianneya i s. Teresa z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach uczestniczyć będą w rekolekcjach Wspólnoty Emmanuel w Paray-le-Monial, we Francji. Z racji przeżywanego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia dzielić się będą orędziem Miłosierdzia, jakie Jezus przekazał Kościołowi i światu przez pośrednictwo św. Siostry Faustyny.

Wejscie do Sanktuarium w Krakowie-LagiewnikachW dniach 28 i 29 grudnia br. w godzinach od 7:15 do 15:00 kaplica z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach będzie zamknięta z powodu prac konserwatorskich i malowania kruchty (przedsionka) kaplicy. Przepraszamy za te wszystkie utrudnienia, także za przerwy w transmisji on-line, które w ostatnim czasie spowodowane były nie tylko pracami remontowo-konserwatorskimi w kaplicy, ale także zewnętrznymi awariami serwerów i łącz.

 

Dwunastoletni Jezus w swiatyni jerozolomskiejJego rodzice każdego roku chodzili do Jeruzalem na święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zgodnie ze zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, młody Jezus pozostał w Jeruzalem, o czym nie wiedzieli Jego rodzice. Myśląc, że jest wśród pielgrzymów, przeszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. A gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go. Dopiero po trzech dniach znaleźli Go w świątyni. Siedział pośród nauczycieli, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Gdy Go zobaczyli, zdziwili się. Matka powiedziała do Niego: „Dziecko, dlaczego nam to zrobiłeś? Twój ojciec i ja, pełni bólu, szukaliśmy Ciebie”. On im odpowiedział: „Dlaczego Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co jest mego Ojca?”. Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi, wrócił do Nazaretu i był im posłuszny. A Jego matka zachowywała wszystkie te słowa w swym sercu. Jezus wzrastał w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi (Łk 2, 41-52).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Symbolika Bramy Milosierdzia w Lagiewnikach

Brama Miłosierdzia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach została wkomponowana w główne wejście do bazyliki. W centralnym miejscu jest  umieszczone logo Roku Miłosierdzia, ukazujące Chrystusa dźwigającego na swoich ramionach Adama, a w nim każdego człowieka. Nad ikoną jest krzyż, z którego wypływają czerwone oraz blade strumienie światła, nawiązujące do promieni z obrazu Jezusa Miłosiernego. Na bocznych ramionach Bramy umieszczono w formie piktogramów uczynki miłosierdzia co do ciała i co do duszy w języku polskim i angielskim. Przejście przez Bramę Miłosierdzia oznacza otwarcie się na przyjęcie Bożego miłosierdzia, które winno zaowocować praktykowaniem uczynków miłosierdzia, przemianą naszego życia w Miłosierdzie – jak modliła się św. Faustyna. Każdy wchodzący przez Bramę Miłosierdzia – napisał papież Franciszek – będzie mógł doświadczyć miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję.

Siostra Elzbieta ZMBM

Taki tytuł nosi kolejna wypowiedź s. M. Elżbiety Siepak w cyklu filmowym „Wyjątkowi ludzi o ważnych sprawach”, który realizuje Krystian Herncisz. Miłosierdzie Boże objawia się w naszym życiu poprzez czyny, słowa i modlitwę – mówi Autorka tej wypowiedzi. Jezus potrzebuje nas dzisiaj, aby współczesnym pokoleniom poprzez nas objawiać światu miłosierna miłość Boga. Krótkie kilkuminutowe wypowiedzi są inspiracja do przemyślenia wielu tematów w blasku tajemnicy miłosierdzia Bożego.

Powrót do Boga

Jest tyle dróg powrotu do Boga, ile ludzi; każdy ma własną drogę życia, każdego Pan Bóg szuka na jego drodze i przemawia na różne sposoby… O tym w kolejnej wypowiedzi s. Elżbiety Siepak ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia z cyklu wywiadów Krystiana Herncisza zatytułowanego: „Wyjątkowi ludzie o ważnych sprawach”. Tematyką poruszaną w wywiadach są sprawy ważne tj.: historia, patriotyzm, wolność, równość, braterstwo, wiara, miłość, rodzina, sztuka, kultura, uczciwość, honor i inne skłaniające do refleksji. Poruszane są kwestie największych wartości oraz własne doświadczenia i przeżycia związane głównie z życiem zawodowym wypowiadającej się Osoby. Nagrania dedykowane są dla odbiorców internetowych. Jednym z głównych założeń nagrań jest przekazanie młodemu pokoleniu poniekąd „drogowskazów” do lepszego życia i osiągnięcia rozmaitych celów. Filmik „Powrót do Boga” można zobaczyć na You Tube pod adresem: https://youtu.be/vtsyLc0F5fU

dar powolania

Cały Kościół przeżywa Rok Życia Konsekrowanego, który sprzyja poznawaniu tego daru Bożego miłosierdzia, jakim jest powołanie do służby Bożej według ślubowanych rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. W maju i następnych miesiącach młodzi stają przed wyborem drogi życia, niektórzy przed odkryciem właśnie tego daru, daru powołania do życia konsekrowanego. Kto otrzymuje ten dar, jak go rozpoznaje, jak to czyniła św. Faustyna… – o tym w filmowej wypowiedzi s. Elżbiety Siepak ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.