Aktualności

W ramach przygotowania do 90. rocznicy objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego Sanktuarium  Bożego Miłosierdzia w Płocku proponuje 30 dniowe przygotowanie do powierzenia się miłosiernemu Bogu przez Maryję według programu opracowanego w Stowarzyszeniu Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” na podstawie tekstów z Pisma Świętego i „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny. Teksty zostały tak dobrane, by stały się pomocą do osobistej modlitwy i medytacji oraz prowadziły do wewnętrznego uzdrowienia i wolności serca, a tym samym do postawy zaufania Bogu i stawania się coraz bardziej miłosiernym jak On. Oprócz tekstów do medytacji, jest także codzienna modlitwa powierzenia, zapraszająca do oddawania dzień po dniu tego, co składa się nasze ludzkie życie. Proponowana duchowa droga ostatecznie podprowadza do całkowitego powierzenia siebie i swojego życia w ręce miłosiernego Boga przez dokonanie uroczystego aktu powierzenia się miłosiernemu Bogu przez Maryję. Wersja audio na stronie: www.faustinum.pl.

Pod takim hasłem w dniach 26-28 stycznia br. w Lafayette, które jest jednym z największych miast w stanie Luizjana, s. Gaudia i s. Inga z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia dzielić się będą orędziem Miłosierdzia.  Wieczorami głosić je będą w trzech różnych parafiach w języku angielskim i hiszpańskim. Każdego wieczoru po konferencji będzie czas na godzinną adorację Jezusa Miłosiernego w Najświętszym Sakramencie, podczas której kilku kapłanów będzie posługiwać w konfesjonale. W ciągu dnia siostry spotykać się będą z uczniami kilku liceów katolickich i jednego uniwersytetu.

Na stronie: www.faustyna.pl trwa losowanie Patronów na rok 2021. Pomocników z Nieba wylosowało już ponad 170 000 osób. Jak uczą świadectwa, wylosowani Patroni wyjątkowo odpowiadają na potrzeby i życiowe sytuacje ludzi. Warto mieć takie święte Towarzystwo, bo Mieszkańcy Nieba chcą i pomagają, jeśli ich o to prosimy.

„W tym roku -pisze Joanna – wylosowanym patronem okazała się bł. Bronisława. Początkowo czułam się rozczarowana, że nie jest to żaden „wielki święty” i w pierwszym momencie pomyślałam, że czeka mnie wiele cierpienia. Jednak po przeczytaniu, kim jest bł. Bronisława i praktyki na ten rok, tj.: „Modlę się o umiejętność znoszenia codziennych trudności i cierpień życia codziennego…” odkryłam, że to jest właśnie to, czego potrzebuję. Nie umiem znosić trudności i cierpień, często od nich uciekam. Zobaczyłam, że ta praktyka i patronka wpisują się w drogę, którą mnie prowadzi swoją łaską Pan Jezus, i jest to dla mnie obietnica, że Pan Bóg mnie będzie uwalniał od moich zniewoleń, a ja mogę Go prosić, żeby wraz z bł. Bronisławą dawali mi umiejętność przechodzenia przez ten trud. Chwała Panu!”.

Na stronie: faustyna.pl można pobrać folder zatytułowany „Jezusowe orędzie Miłosierdzia” do niekomercyjnego szerzenia orędzia Miłosierdzia, które św. Siostra Faustyna zapisała w swym „Dzienniczku”. Zawiera on najważniejsze słowa Jezusa zapisane przez Apostołkę Bożego Miłosierdzia. Folder został przetłumaczony na 15 języków. Przez stronę: faustyna.pl w roku 2020 pobrano 1242 folderów: najwięcej na stronie w języku hiszpańskim (549), polskim (156), angielskim (186), francuskim (142), włoskim (69), niemieckim (69), rosyjskim (19), portugalskim (31), ukraińskim (5), słowackim (5), litewski (3), białoruski (3), węgierskim (2), czeskim (2) i duńskim (1).

 

Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, erygowane 6 marca 1996 roku przez kard. Franciszka Macharskiego na prośbę Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, świętuje w tym roku swój jubileusz. Mimo że ma za sobą 25 lat swojej historii, jego początki sięgają znacznie dalej. Wyrasta ono bowiem z charyzmatu św. Siostry Faustyny i uczestniczy w jej misji. Chcąc więc lepiej zrozumieć jego charakter, nie można pominąć ważnego faktu z życia Apostołki Miłosierdzia.

Jest rok 1937. Siostra Faustyna po długich wewnętrznych zmaganiach związanych z żądaniem Jezusa, aby było zgromadzenie takie, aby głosiło miłosierdzie Boga światu i wypraszało je dla świata (Dz. 436), i z szukaniem sposobu jego realizacji, nagle w czasie Mszy Świętej otrzymuje światło i zrozumienie głębokie całego dzieła tego. To doświadczanie było tak mocne, że nie pozostawiło w jej duszy ani cienia wątpliwości. W „Dzienniczku” wyznała: Dał mi Pan poznać w trzech jakby odcieniach swą wolę, lecz to jedno jest (Dz. 1155). W tym dniu Apostołka Miłosierdzia zrozumiała, że to jedno dzieło, którego założenia Jezus od niej żąda, będzie miało jakby „trzy odcienie”. Te „trzy odcienie” to trzy grupy „dusz”, które będę tworzyć to dzieło. Są to: osoby żyjące w klasztorach kontemplacyjnych, osoby łączące kontemplację z apostolstwem, a także osoby świeckie nie związane żadnymi ślubami. Tym, co łączy te grupy w jedno dzieło, jest tajemnica Bożego miłosierdzia. To właśnie ona jest przedmiotem ich kontemplacji. To właśnie Boże miłosierdzie pragną te „dusze” wypraszać dla świata, a przy tym świadczyć o nim przez uczynki miłosierdzia wypełniane według możliwości stanu, w którym żyją, oraz przez świadectwo ufności wobec Boga.

Opis przyszłego dzieła, który Sekretarka Miłosierdzia zostawiła w swoim duchowym dzienniku, dotyczy całego Ruchu Apostołów Bożego Miłosierdzia. W sposób duchowy łączy on wszystkie wspólnoty apostołów Bożego Miłosierdzia, w tym także stowarzyszenie „Faustinum”, które jest międzynarodową wspólnotą, zrzeszającą osoby z ponad 90 krajów świata: świeckie, konsekrowane, a także kapłanów. Wszyscy wspólnie realizują jeden cel, jakim jest kontynuowanie misji, przekazanej przez Pana Jezusa Siostrze Faustynie, a polegającej na głoszeniu miłosierdzia Bożego i wypraszaniu go dla świata oraz podejmowaniu uczynków i dzieł miłosierdzia.

Cechą charakterystyczną stowarzyszenia „Faustinum” jest jego związek ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, dzięki któremu jego członkowie uczestniczą w charyzmacie, misji i duchowości Zgromadzenia, do którego należała św. Faustyna, a także mają zapewnioną formację w tym duchu. W centrum tej duchowości i misji jest tajemnica Bożego miłosierdzia – objawiona w słowie Bożym i przypomniana w „Dzienniczku” Siostry Faustyny – i odkrywana przez każdego z jego członków jako osobista tajemnica swego życia. Wyznacza mu ona konkretną drogę do świętości oraz ukazuje osobistą życiową misję.

Droga do świętości apostoła Miłosierdzia polega na poznawaniu tajemnicy Bożego miłosierdzia, które prowadzi go do postawy ufności wobec Boga bogatego w miłosierdzie oraz rodzi pragnienie upodobnienia się do Niego poprzez miłosierdzie świadczone bliźnim. Pragnienie to wyrażają słowa św. Siostry Faustyny: Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich (Dz.163).

Charyzmat Stowarzyszenia „Faustinum”, polegający na uobecnianiu tajemnicy Bożego miłosierdzia, wyznacza jego członkom także ich życiową misję, którą jest:

  1. Szerzenie czci Bożego miłosierdzia i głoszenie prawdy o Bożym miłosierdziu poprzez świadectwo swego życia w duchu ufności oraz przez słowo.
  2. Podejmowanie konkretnych uczynków i dzieł miłosierdzia.
  3. Wypraszanie miłosierdzia Bożego dla świata poprzez ofiarę i modlitwę, zwłaszcza przez praktykę form kultu przekazanych przez św. Siostrę Faustynę.

Członkowie Stowarzyszenia niosą orędzie o Bożym miłosierdziu w świat życia rodzinnego i społecznego, w świat kultury i pracy, na różne sposoby i wszędzie tam, gdzie czeka na nich cierpiący człowiek, uwikłany w grzech i doświadczający jakiejkolwiek słabości.

W związku z tak szczególną misją, do jakiej powołani są apostołowie Miłosierdzia, jednym z najważniejszych zadań podejmowanych przez stowarzyszenie „Faustinum” jest troska
o formację swych członków, która pomaga im w pogłębianiu osobistej więzi
z Jezusem Miłosiernym i rozwijaniu otrzymanego charyzmatu. Formacja programowa w Stowarzyszeniu służy bowiem głębszemu poznaniu tajemnicy Bożego miłosierdzia, objawionej w Biblii, a także orędzia Miłosierdzia przekazanego przez św. Faustynę, jej duchowości i misji, istoty i praktyki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, podstawowych zasad życia duchowego oraz misji chrześcijanina w Kościele i świecie. Formacja intelektualna jest ściśle związana z formacją duchową, ponieważ ma przyczyniać się do przemiany życia. W tym celu, obok programowej formacji prowadzanej w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim i słowackim, stowarzyszenie organizuje także rekolekcje z serii „Z Biblią i Dzienniczkiem św. Siostry Faustyny”, a także kongresy i inne spotkania formacyjne oraz prowadzi własną stronę internetową, która ma charakter formacyjny.

Członkowie „Faustinum” formują się na drodze indywidualnej lub wspólnotowej. Wspólnoty formacyjne „Faustinum” działają przy klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz przy parafiach, zarówno w Polsce, gdzie istnieje 21 wspólnot, jak i poza jej granicami. W sposób szczególny stowarzyszenie rozwinęło się w Kamerunie, gdzie jest ono obecne w 17 diecezjach. Wspólnoty formacyjne istnieją także na Słowacji (kilkanaście grup) oraz w Stanach Zjednoczonych, Francji, Niemczech, Włoszech i Czechach.

Do stowarzyszenia mogą należeć osoby zafascynowane prawdą o Bogu bogatym w miłosierdzie, które rozpoznają w sobie powołanie, by jak Siostra Faustyna stawać się apostołami, głoszącymi prawdę o Bożym miłosierdziu całym swoim życiem. Przynależność do „Faustinum” ma dwa etapy: wolontariat i członkostwo. Aby zostać wolontariuszem, należy zgłosić się lub skontaktować z sekretariatem stowarzyszenia, które ma swoją siedzibę w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie po rozeznaniu kandydat wypełnia deklarację wolontariusza. Poprzez ten wpis zobowiązuje się do poznawania tajemnicy Bożego miłosierdzia przez osobistą formację, do troski o postawę ufności wobec Boga, do wypraszania miłosierdzia Bożego przez odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia oraz do wypełniania codziennie przynajmniej jednego uczynku miłosierdzia względem bliźnich. Po roku wolontariatu można starać się o członkostwo w stowarzyszeniu.

Podejmując zadania apostoła Miłosierdzia, wszyscy przynależący do wspólnoty „Faustinum” uczestniczą w obietnicy Jezusa: Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem. (…) Szczęśliwa dusza, która przez życie zanurzała się w zdroju miłosierdzia, bo nie dosięgnie jej sprawiedliwość” (Dz. 1075). Z okazji 25-lecia istnienia naszego stowarzyszenia wszystkim jego Członkom z serca życzę spełnienia się tych słów Jezusa.

s. Miriam Janiec ZMBM
przewodnicząca stowarzyszenia „Faustinum”

Sekretariat „Faustinum”: tel.: 509 655 184; email:sekretariat@faustinum.pl; www.faustinum.pl

——————————————-

Tekst publikowany w 117 numerze „Orędzia Miłosierdzia”.

Te dwa dzieła: papieska encyklika Jana Pawła II „Dives in misericordia” i „Dzienniczek” św. Faustyny ukazały się w druku w odstępie kilku miesięcy. Najpierw, 30 listopada 1980 roku, ukazał się papieski dokument, pierwszy w historii Kościoła całkowicie poświęcony miłosierdziu Bożemu i ludzkiemu, a kilka miesięcy później – „perła literatury mistycznej” pióra Siostry Faustyny Kowalskiej. Historycznie rzecz biorąc, „Dzienniczek” powstał wcześniej, bo w latach trzydziestych XX wieku, ale pełnego, krytycznego wydania doczekał się dopiero 1981 roku. Co ciekawe, oba niezwykłe dzieła zostały napisane w języku polskim przez osoby związane z Krakowem i przetłumaczono je na wiele języków świata.

Zasadniczym przesłaniem obu tych dzieł jest prawda o miłosierdziu Bożym i ludzkim. W działaniu miłosiernego Boga – zauważa Papież – ujawniają się wszystkie odcienie miłości ojcowskiej, macierzyńskiej i oblubieńczej. Kluczowe jednak w tym temacie dla Jana Pawła II jest samo pojęcie miłosierdzia, któremu stosunkowo dużo miejsca poświęca w swej encyklice. Opisuje je nie tylko terminami biblijnymi, którymi posługuje się Stary i Nowy Testament, ale także przy pomocy relacji miłosierdzia do miłości i sprawiedliwości.

Twierdzi, że miłość staje się miłosierdziem wówczas, gdy wypada jej przekroczyć ścisłą miarę sprawiedliwości (DiM, 5). Więcej uwagi poświęca Papież relacji miłosierdzia do sprawiedliwości. Pisze, że miłosierdzie różni się od sprawiedliwości, a jednak jej się nie sprzeciwia (DiM, 4), bo u podstaw miłosierdzia i sprawiedliwości jest miłość. Stosunek sprawiedliwości do miłosierdzia Jan Paweł II opisał na przykładzie przypowieści o synu marnotrawnym i w oparciu o misterium paschalne Chrystusa. Krzyż Chrystusa – pisze –  w którym Syn, współistotny Ojcu, oddaje pełną sprawiedliwość samemu Bogu, jest równocześnie radykalnym objawieniem miłosierdzia, czyli miłości wychodzącej na spotkanie tego, co stanowi sam korzeń zła w dziejach człowieka: na spotkanie grzechu i śmierci (DiM, 8). Miłosierdzie nie przekreśla więc sprawiedliwości, ale ją wypełnia i przekracza tę podstawową miarę miłości, jaka się w niej zawiera. Jan Paweł II zauważa, że obiegowe pojęcie sprawiedliwości przeciwstawiane jest miłosierdziu, natomiast tradycja biblijna, a przede wszystkim Chrystus uczy dostrzegania związku między sprawiedliwością i miłosierdziem. Pisze: W żadnym miejscu orędzia ewangelicznego ani przebaczenie, ani też miłosierdzie jako jego źródło, nie oznacza pobłażliwości wobec zła, wobec zgorszenia, wobec krzywdy czy zniewagi wyrządzonej. W każdym wypadku naprawienie tego zła, naprawienie zgorszenia, wyrównanie krzywdy, zadośćuczynienie za zniewagę, jest warunkiem przebaczenia (DiM, 14).

Bardzo wymowne są też definicje miłosierdzia, jakie podaje Jan Paweł II w swej encyklice. Pisze, że miłosierdzie jest drugim imieniem miłości (DiM, 7). W swoim właściwym i pełnym kształcie – dodaje – miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako „wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła”, które jest w świecie i w człowieku (DiM, 6). W sposób niezwykle lapidarny zdefiniowała miłosierdzie także św. Faustyna pisząc: Bóg jest miłością, a miłosierdzie jest Jego czynem, w miłości się poczyna, w miłosierdziu się przejawia (Dz. 651). W innym miejscu miłosierdzie opisała przez porównanie miłości do kwiatu, z którego rodzi się owoc, czyli miłosierdzie (Dz. 949).

Sposób ukazywania tajemnicy miłosierdzia Bożego w „Dzienniczku” przypomina bardziej Ewangelię niż encyklikę, dlatego Jan Paweł II nazwał to dzieło szczególną Ewangelią miłosierdzia napisaną w perspektywie XX wieku. Nie ma w nim w ogóle cytatów z Pisma Świętego ani komentarzy do tekstów biblijnych, jak to ma miejsce w encyklice. Jego zasadniczą treścią jest zapis doświadczenia miłosiernej miłości Boga i niezwykle głębokie poznanie tej tajemnicy wiary przez pryzmat mistycznych doświadczeń Siostry Faustyny.

Na uwagę w „Dzienniczku” zasługują pewne nowości w ukazywaniu tajemnicy miłosierdzia Bożego. Pierwsza z nich, to samoobjawienie się Boga, który mówi: Jestem miłością i miłosierdziem samym (Dz. 1074). W taki sposób Bóg nie mówi o sobie w całej Biblii. W „Dzienniczku” to samookreślenie Boga pojawia się trzykrotnie. W kolejnym fragmencie zostaje uzupełnione dopowiedzeniem: Jestem miłością i miłosierdziem samym; nie masz nędzy, która by mogła się mierzyć z miłosierdziem Moim, ani go wyczerpie nędza, gdyż z chwilą udzielania się – [miłosierdzie Moje się] powiększa (Dz. 1273, 1486).

W Biblii Jezus nigdy też nie mówi o sobie, że jest Królem miłosierdzia, a w rozmowach ze św. Faustyną tak siebie określa: Mieszkam w tabernakulum jako Król miłosierdzia (Dz. 367). Gdy na prośbę ks. M. Sopoćki zapytała Jezusa, czy pod obrazem może być podpis: Chrystus, Król miłosierdzia, usłyszała w odpowiedzi: Jestem Królem miłosierdzia (Dz. 88). Sama też tak się zwracała do Jezusa: Królu miłosierdzia, kieruj duszą moją (Dz. 3) i wyrażała pragnienie, aby dusze poznały Go jako Króla miłosierdzia, nim przyjdzie jako Sędzia sprawiedliwy (Dz. 378).

Tylko u św. Faustyny w „Dzienniczku” spotykamy także określenie Jezusa jako Wcielone Miłosierdzie (Dz. 1745). To niezwykle wymowne imię Jezusa, mówiące o tym, że jest samą miłością i miłosierdziem Boga, które przyjęło ludzką naturę i stało się widzialne dla człowieka na ziemi. Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca – powie innymi słowy Jezus w Ewangelii Janowej (J 14, 9).

Miłosierdzie Boga w ujęciu św. Faustyny jest również przymiotem całej Trójcy Świętej, objawionym we wszystkich dziełach Boga, poczynając od stworzenia. Wszystko, co wyszło z rąk Stwórcy, zamknięte jest w tajemnicy niepojętej, to jest we wnętrznościach Jego miłosierdzia (Dz. 1553, por. 651) – pisała. Komentując te wypowiedzi Apostołki Bożego Miłosierdzia, bp Kazimierz Romaniuk zaznacza, że nigdzie nie ma w Piśmie Świętym mowy o tym, że wszechświat rzeczy stworzonych świadczy o miłosierdziu Stwórcy.

Każde udzielanie się Boga człowiekowi św. Faustyna postrzega jako miłosierdzie. O Boże – modliła się – jak hojnie rozlane jest miłosierdzie Twoje, a wszystko to uczyniłeś dla człowieka. O, jak bardzo musisz kochać tego człowieka, kiedy Twa miłość tak czynna dla niego (Dz. 1749). W swym „Dzienniczku” zapisała rozważania, w których ukazuje miłosierdzie Boga w całej panoramie dziejów: od stworzenia aniołów, świata, człowieka, przez wybór Maryi na Matkę Syna Bożego, Jego wcielenie, życie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie aż po ustanowienie Kościoła z bogactwem słowa i sakramentów oraz zaproszenie do niezwykle bliskiej wspólnoty życia z Bogiem na ziemi i w wieczności. Pisze, że miłosierdzie Boże jest niezgłębione, niepojęte, niewyczerpane, nieskończone, niedoścignione, niewysłowione, potężne, wszechmocne, bez granic… Jest – jak się wyraziła – największym przymiotem Boga, gdyż skutki działania miłosierdzia Bożego są w świecie największe. W encyklice „Dives in misericordia” Jan Paweł II, odnosząc się do tej kwestii, napisał, że Biblia, Tradycja i całe życie z wiary Ludu Bożego, dostarcza z pewnością swoistego pokrycia dla tego twierdzenia.

Encyklika „Dives in misericordia” i „Dzienniczek” choć są gatunkowo różnymi dziełami, ale przesłanie w nich zawarte jest właściwie jedno: tajemnica miłosierdzia Bożego, która jest rdzeniem Biblii i doświadczenia każdego człowieka. Te dwa dzieła w sposób komplementarny ukazują, czym jest miłosierdzie Boga, jak niepojęta jest Jego wielkość i potęga działania w życiu ludzi i świata. Dzięki tym dokumentom, od strony teologii i doświadczenia mistycznego, Kościół XX i XXI wieku może lepiej poznać tę prawdę objawioną w Biblii i nią żyć.

s. M. Elżbieta Siepak ZMBM

Tekst publikowany w „Orędzie Miłosierdzia” nr 117. W całości w książce „Bóg bogaty w miłosierdzie” – referaty z sympozjum, Kraków 2020.

Pod tym tytułem w wydawnictwie Misericordia  w języku angielskim ukazała się książeczka, która zawiera rozważania do 60 części tajemnic radosnych, światła, bolesnych i chwalebnych modlitwy różańcowej. W tych rozważaniach pomagają krótkie zdania Jezusa, Matki Bożej i św. Siostry Faustyny zapisane w jej „Dzienniczku”. Korzystający z tych treści znajdą się w szkole duchowości Miłosierdzia, w której odkrywać będą miłosierną miłość Boga do człowieka, uczyć się za przykładem św. Faustyny kontemplacji Jezusa Miłosiernego w codzienności, postawy ufności wobec Niego, która wyraża się w pełnieniu Jego woli, i miłosierdzia względem bliźnich, a także umiłowania Kościoła, Eucharystii i serdecznego nabożeństwa do Matki Bożej. Wybór tekstów z „Dzienniczka” – s. M. Elżbieta Siepak ZMBM, a opracowanie graficzne – Wojciech Sobolewski. Książka jest do nabycia w sklepie internetowym Wydawnictwa Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia: www.misericordia.faustyna.pl.

Pod takim tytułem w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim i słowackim ukazała się książka, która zawiera  30-dniowe przygotowanie do powierzenia się miłosiernemu Bogu przez Maryję. Jest to przekład książeczki, która została opracowana na podstawie Pisma Świętego i „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny przez s. Miriam Janiec ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Teksty zostały tak dobrane, by stały się pomocą do osobistej modlitwy i medytacji oraz prowadziły do wewnętrznego uzdrowienia i wolności serca, a tym samym do postawy zaufania Bogu i stawania się coraz bardziej miłosiernym jak On. Oprócz tekstów do medytacji, książka zawiera także codzienną modlitwę powierzenia, zapraszającą do oddawania dzień po dniu tego, co składa się nasze ludzkie życie. Proponowana duchowa droga ostatecznie podprowadza do całkowitego powierzenia siebie i swojego życia w ręce miłosiernego Boga przez dokonanie uroczystego aktu powierzenia się miłosiernemu Bogu przez Maryję.

W roku 2020 mimo pandemii nie zostały wstrzymane prace związane z budową Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. W pierwszych miesiącach ubiegłego roku zakończono zadaszenie wieży i montaż stolarki zewnętrznej oraz wykonano połączenie dachów istniejących kamienic z nowobudowanym kościołem. Zakończono również prace związane z elewacją kościoła i domu pielgrzyma. Ponadto rozpoczęto prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych i sanitarnych oraz tynków wewnętrznych i posadzek.

W roku 2021 planowana jest kontynuacja robót instalacyjnych w branży sanitarnej i elektrycznej, kontynuacja robót tynkarskich i posadzek oraz wykonanie okładzin kamiennych cokołu, schodów zewnętrznych i parapetów. Planowane jest również rozpoczęcie robót związanych z zagospodarowaniem terenu (parking, chodniki, mała architektura). Oczywiście, wszystko w miarę możliwości finansowych.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku wznoszone jest przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia dzięki ofiarom, jakie na ten cel składają czciciele Bożego Miłosierdzia i ludzie dobrej woli. Siostry dziękują za każdy dar serca, który sprawia, że w miejscu pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie rośnie świątynia, i proszą o dalsze wsparcie. Za wszystkich, którzy duchowo i materialnie wspierają budowę Sanktuarium, siostry modlą się razem z wiernymi w Godzinie Miłosierdzia i słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego siostry, a każdego 22 dnia miesiąca za wszystkich dobroczyńców odprawiana jest Msza Święta.

Ofiary na rozbudowę Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku można wpłacać na konto:

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
Stary Rynek 14/18
09-404 Płock

Bank PEKAO SA
I O w Płocku
ul. Kolegialna 14a

KOD SWIFT: PKOPPLPW

PLN Numer IBAN: 72 1240 3174 1111 0000 2890 0836
USD Numer IBAN: 56 1240 3174 1787 0010 1057 7746
EUR Numer IBAN: 28 1240 3174 1978 0010 1057 7818

Po wakacyjnej przerwie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w każdą niedzielę i w uroczystości o godzinie 12.00 będzie celebrowana Msza św. w języku angielskim dla obcokrajowców mieszkających w Krakowie, pielgrzymów i internatów łączących się z tym świętym miejscem przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl i na You Tube w kanale: Faustyna.pl. i aplikacji mobilnej: Faustyna.pl.

 

Od 24 stycznia br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny w każdą niedzielę  o godz. 11.00 odprawiana będzie Msza Święta w języku słowackim. Pragniemy w ten sposób umożliwić czcicielom Miłosierdzia Bożego ze Słowacji uczestniczenie w Eucharystii, tym bardziej że  ograniczenia związane z pandemią w tym kraju nie pozwalają na obecność w kościele. Transmisja niedzielnej Mszy św. w języku słowackim o godzinie 11.00 i w języku angielskim o godzinie 12.00 na stronie: www.faustyna.pl oraz na You Tube – kanał: Faustyna.pl, a także w aplikacji: Faustyna.pl.

Osoby z wielu krajów świata, uczestniczące w dziele „Nieustannej Koronki do Miłosierdzia Bożego”, modlą się nie tylko we własnych potrzebach, ale także proszą o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Intencja szczegółowa na styczeń: o Boże błogosławieństwo dla nas i naszych rodzin w każdym dniu 2021 roku oraz o miłosierdzie i pokój dla świata.

Dzieło „Nieustannej Koronki” jest odpowiedzią na prośbę Jezusa, by nieustannie błagać o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Prowadzi je Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na stronie: www.faustyna.pl od 2011 roku. Może w nim uczestniczyć każdy internauta, który wypełni krótki formularz wpisowy i choćby jeden raz zadeklaruje odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą Jezus podyktował św. Siostrze Faustynie.

 

Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia i apostołowie Bożego Miłosierdzia – podążający śladami św. Faustyny oraz uczestniczący w jej misji głoszenia światu orędzia Miłosierdzia świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą – będą w roku 2021 wspominać i obchodzić:

22 lutego – 90 rocznica objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego w Płocku i święta Miłosierdzia oraz rozpoczęcie prorockiej misji św. Siostry Faustyny, która polega na przypomnieniu światu biblijnej prawdy o miłości miłosiernego Boga i wezwaniu do głoszenia jej z nowa mocą świadectwem życia, czynem, słowem i modlitwą. Jej wizualnym streszczeniem jest właśnie obraz Chrystusa z podpisem: Jezu, ufam Tobie!

6 marca – 25 rocznica erygowania przez metropolitę krakowskiego kard. Franciszka Macharskiego Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, które zrzesza kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckim z 90 krajów świata. Jego głównym zadaniem jest prowadzenie formacji w szkole duchowości Miłosierdzia św. Faustyny.

40. rocznica pierwszego wydania „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, perły literatury mistycznej, w którym Autorka zapisała nie tylko Jezusowe orędzie Miłosierdzia skierowane do współczesnego świata, ale także szkołę duchowości opartą na poznawaniu i kontemplacji w codzienności tajemnicy miłosierdzia Bożego, z której wypływa postawa zaufania Bogu i czynnej miłości bliźniego.

27 maja  – 15 rocznica pielgrzymki papieża Benedykta XVI do Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach

6 lipca  – 140 rocznica śmierci założycielki Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce m. Teresy Ewy z książąt Sułkowskich hrabiny Potockiej.

1 sierpnia – 10 rocznica powstania dzieła „Nieustannej Koronki” na stronie: www.faustyna.pl. Dzięki tej inicjatywie Koronka do Miłosierdzia Bożego odmawiana jest przez całą dobę, a do modlitwy sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia codziennie dołączają się internauci z wielu krajów świata.

15 sierpnia – 20 rocznica otwarcia domu zakonnego na Białorusi w Postawach.

25 sierpnia – 20 rocznica otwarcia domu zakonnego  w  Świnicach Warckich, w rodzinnej parafii św. Siostry Faustyny.

8 września 10 lat posługi Zgromadzenia w Koszycach na Słowacji.

4 grudnia – 140 rocznica otwarcia domu w Derdach (darowizna hrabiego Gustawa Przeździeckiego).

Na mapach Google można zobaczyć panoramy z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach: obrazy z kilku punków i spacer po tym świętym miejscu. W sytuacji, gdy nie można pielgrzymować, pozostaje możliwość wirtualnego zwiedzania oraz codziennego łączenia się przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl oraz aplikację: Faustyna.pl. W ten sposób można uczestniczyć w liturgii Mszy św., Liturgii godzin (jutrznia i nieszpory),  modlitwie w Godzinie Miłosierdzia i Koronce do Miłosierdzia Bożego, a także wieczornym nabożeństwie i modlitwie różańcowej o 20.30. Serdecznie zapraszamy!

Dla milionów ludzi na świecie „Dzienniczek” św. Faustyny stał się nie tylko jednorazową lekturą, ale także podręcznikiem życia duchowego i modlitewnikiem. Obok Biblii to pozycja, do której ludzie często sięgają, nawet codziennie, by przeczytać choćby jedno zdanie. Na stronie: www.faustyna.pl i jej wersjach językowych można nie tylko przeczytać cały „Dzienniczek”, ale także myśli na każdy dzień roku. Można również zamówić prenumeratę, by otrzymywać je na swoją skrzynkę e-mailową, wypełniając krótki formularz. W ten sposób stopniowo wchodzić będziemy do szkoły duchowości św. Siostry Faustyny, by lepiej poznawać miłosierną miłość Boga, uczyć się kontemplacji w codzienności, postawy zaufania wobec Niego i miłosierdzia względem bliźnich, a także umiłowania Kościoła, Eucharystii i bliskiej relacji z Matką Bożą. Na You Tube jest wersja audio.

W duchu solidarności z cierpiącymi i miłosierdzia Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia podjęło apel  czterech Konferencji Życia Konsekrowanego w Polsce o modlitwę różańcową, zanoszoną do Boga codziennie o 20.30.  O tej porze we wszystkich wspólnotach zakonnych i w domach świeckich osób konsekrowanych wspólnotowo jest odmawiany różaniec w intencji osób chorych na Covid-19, ich rodzin i bliskich, personelu medycznego i wszystkich, którzy podejmują opiekę nad potrzebującymi pomocy, a także za zmarłych w wyniku pandemii. Do tej modlitwy można się włączyć przez transmisję on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach na stronie: www.faustyna.pl w aplikacji: Faustyna.pl

Pod takim hasłem w pierwszą środę miesiąca o godzinie 20.00 odbywa się cykl spotkań formacyjnych dla osób wspierających modlitwą różańcową małżeństwa starające się o potomstwo i wszystkich, którzy pragną pogłębić relację z Maryją przez rozważanie słowa Bożego i formację intelektualno-duchową. Zajęcia odbywają się w formie spotkań on-line.

Tematy spotkań:

Maryja w Biblii – listopad – ks. Szałanda

Teologia pośrednictwa – grudzień – ks. Wiecki

Maryja wzorem do naśladowania – styczeń – ks. Szymanowski

Maryja w nauce wybranych Ojców Kościoła – luty- ks. Wilczyński

Maryja w pobożności ludowej – marzec – ks. Wiecki

Dogmaty Maryjne – kwiecień – ks. Tarczyński

Maryja Matka Kościoła – maj – ks. Wiecki

Maryja w przepowiadaniu homilijnym – czerwiec – ks. Zinka.

Organizator i prowadzący: Modlitwa o potomstwo, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska, Fundacja Barnaby. Zajęcia poprowadzi opiekun duchowy wspólnoty modlitwy o potomstwo ks. Andrzej Wiecki wraz z zaproszonymi gośćmi.

Koszt: dobrowolna ofiara na cele Szkoły Maryi. (Fundacji Barnaby, 21 1600 1462 1898 9624 3000 0001, tytuł: darowizna na cele statutowe. Szkoła Maryi).

Zapisy: kontakt@szkola-barnaby.pl. W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska z dopiskiem „Szkoła Maryi”.
Więcej informacji na temat Szkoły Maryi: www.facebook.com/modlitwaopotomstwo

W związku z pandemią koronawirusa Restauracja „Dom św. Siostry Faustyny” w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach (ul. Adolfa Hyły 1), prowadzona przez siostry, przygotowuje obiady z dowozem do domu lub na wynos.

Zgłoszenia telefoniczne są przyjmowane pod numerami telefonów: 519 480 055 i 730 955 431 codziennie w godzinach 10.00-20.00

Każdego dnia umiera w Polsce średnio około 1000 osób. Teraz, w okresie jesienno-zimowym i przy drugiej fali pandemii mamy więcej zgłoszeń w dziele „Koronki za konających”, dlatego potrzeba więcej osób, które pospieszą im z pomocą. Ta modlitwa jest największym darem, jaki możemy im ofiarować, zwłaszcza teraz, gdy umierają samotnie, gdy nie mogą towarzyszyć im bliscy ani nikt z rodziny. Ci, którzy modlą się za konających, gromadzą sobie skarby, które mają wartość wieczną. A potrzeba tylko 10 minut na odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego w wybranym dniu i godzinie czuwania w intencji umierającego. Konających należy zgłaszać, przesyłając sms z imieniem osoby umierającej na numer: 505 060 205. Natomiast ci, którzy pragną wspierać konających winni wypełnić formularz na stronie: www.faustyna.pl i zapoznać się z funkcjonowaniem tego dzieła miłosierdzia i warunkami udziału w nim. Dzieło „Koronki za konających” prowadzi Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach.

Wychodząc naprzeciw prośbom i oczekiwaniom pielgrzymów do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach oraz Czcicieli św. Siostry Faustyny, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia uruchomiło sklep internetowy z „Upominkami z Łagiewnik”. Za pośrednictwem Internetu, bez wychodzenia z domu, można nabyć oryginalne pamiątki: różnorodne, piękne dewocjonalia, słodycze (jak firmowe czekolady i cieszące się ogromnym zainteresowaniem „Łagiewnickie krówki”), a także przedmioty codziennego użytku, jak ozdoby, kubki czy specjalne podręczne torby. Serdecznie zapraszamy do: www.sklep.faustyna.pl . Zobacz zdjęcia w Galerii.

Siostry Matki Bożej Miłosierdzia z Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach na wiosnę podjęły akcję: „Adoptuj Medyka”. Chodzi w niej o to, by dowolną, codzienną modlitwą objąć duchową opieką lekarzy, pielęgniarki, laborantów, ratowników medycznych wszystkich pracowników służby zdrowia, którzy są na pierwszej linii frontu w walce z epidemią koronawirusa. Choć nie znamy z imienia osób, które otaczamy duchowym wsparciem, to Pan Bóg wie, komu ten dar miłosierdzia jest najbardziej potrzebny. Teraz, gdy przeżywamy drugą falę pandemii, to zaproszenie jest szczególnie aktualne. Gdy je podejmiemy, staniemy się bogatsi przed Bogiem o każdy akt miłosierdzia, a medycy otrzymają duchowe wsparcie.

Każdego dnia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia prowadzą różaniec za małżeństwa przeżywające trudne doświadczenia i kryzysy. Można do tej modlitwy włączyć się przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl w intencji rodziny swojej lub bliskich.

Pan Jezus w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego każdego dnia daje nam wyjątkowy czas łaski o godzinie trzeciej po południu. Chodzi o moment Jego konania na krzyżu, o którym powiedział do św. Siostry Faustyny: „Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. (…) W tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która Mnie prosi przez mękę Moją…” (Dz. 1320). Aby skorzystać z tych obietnic Jezusa, trzeba modlić się z ufnością i do ufnej modlitwy dołączać akty miłosierdzia wobec bliźnich. Jezus proponuje trzy sposoby przeżywania modlitwy w Godzinie Miłosierdzia: odprawienie Drogi krzyżowej, nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, a jeśli to niemożliwe, połączenie się z Nim, konającym na krzyżu, w tym miejscu, gdzie nas zastanie godzina 15.00. W tej modlitwie zwracamy się wprost do Jezusa, a w błaganiach odwołujemy się do zasług Jego bolesnej męki. Jest to czas uprzywilejowany w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego, dlatego Godzina Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego praktykowana jest każdego dnia we wszystkich klasztorach Zgromadzenia. Można się w tę modlitwę włączyć przez transmisję on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach na stronie: faustyna.pl i w aplikacji: Faustyna.pl oraz korzystając z transmisji TVP3 w paśmie ogólnopolskim

 

 

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w każdy czwartek o godzinie 17.00 sprawowana jest Msza św. do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem św. Siostry Faustyny w intencjach próśb i podziękowań wiernych, składanych przed ołtarzem z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie Apostołki Bożego Miłosierdzia. Intencje można dołączyć przed samą Mszą św., a ci, którzy nie mogą fizycznie być na niej obecni, mogą włączyć się do modlitwy przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl.

 

Na to ważne pytanie, od którego zależy kształt naszego życia, relacja z Bogiem i ludźmi, odpowiadała s. M. Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia na spotkaniu  w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Treść jej wystąpienia w języku polskim i w języku angielskim oraz przebieg dyskusji dostępne są na stronie: www.milosierdzieplock.pl. Spotkanie poprowadzili: rektor Sanktuarium ks. Tomasz Brzeziński oraz Leszek Skierski.

Zapraszamy na ostatni w czasie tych wakacji wirtualny spacer w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Jest to miejsce wyjątkowe ze względu na złożony w nim dar Boga dla naszych czasów – orędzie Miłosierdzia, którego widzialnym znakiem jest łaskami słynący obraz Jezusa Miłosiernego i grób św. Siostry Faustyny;  wyjątkowym ze względu na wielość objawień, jakie tutaj miała Apostołka Bożego Miłosierdzia; i wyjątkowym ze względu na pielgrzymów przybywających tutaj ze wszystkich kontynentów. I właśnie o pielgrzymowaniu do Łagiewnik i szlakiem św. Faustyny w Krakowie rozmawiać będą: o. Jan Maria Szewek OFMConv i s. M. Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Program zrealizowała TVP Kraków przy współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

„Czas i miejsce należą całkowicie do Boga. Choć każdy czas i cały świat można uważać za Jego „świątynię”, to jednak są czasy i są miejsca, które Bóg obiera, aby w nich w sposób szczególny ludzie doświadczali Jego obecności i Jego łaski. A ludzie wiedzeni zmysłem wiary przychodzą do tych miejsc, bo mają pewność, że rzeczywiście stają przed Bogiem, który jest tam obecny.” Tak mówił o łagiewnickim Sanktuarium św. Jan Paweł II. Tę charakterystykę Sanktuarium będziemy rozwijać w kolejnym spotkaniu z cyklu „Wakacje w łagiewnickim Sanktuarium” w czasie rozmowy o. Jana Szewka OFMConv z s. M. Elżbietą Siepak ZMBM. W tym odcinku mowa będzie o Sanktuarium jako miejscu ponad 280 objawień, jakie tutaj miała św. Faustyna, i miejscu dziesiątek tysięcy cudów, jakich doświadczają ludzie, którzy z ufnością zwracają się do Miłosierdzia Bożego, prosząc często o wstawiennictwo także Matkę Bożą Miłosierdzia i św. Faustynę. Program zrealizowała TVP Kraków przy współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Zapraszam na kolejne spotkanie w tym wyjątkowym miejscu, jakim jest Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, w którym Pan Bóg wraz ze śmiercią św. Siostry Faustyny złożył całe jej duchowe dziedzictwo. Kiedy tu pielgrzymujemy, to nie zawsze mamy okazję, by zatrzymać się w każdym miejscu, a tym bardziej dowiedzieć czegoś więcej. Zwykle staramy się być w „sercu” Sanktuarium, czyli w kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny, nawiedzamy też bazylikę i piękne kaplice w dolnej jej części. Dzisiaj wybierzemy się do kaplicy Wieczystej Adoracji, usytuowanej obok bazyliki, a potem zwiedzimy jej najbliższe otoczenie. Przewodnikiem będzie s. M. Gaudia Skass ZMBM w rozmowie z o. Janem M. Szewkiem OFMConv. Program zrealizowała TVP Kraków przy współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

W czasie kolejnego spotkania w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach nawiedzimy kolejne kaplice, które się znajdują w dolnej części bazyliki. Ostatnio byliśmy w kaplicy Communio Sanctorum (węgierskiej) i kaplicy św. Andrzeja (grekokatolickiej), które znajdują się po prawej stronie od wejścia. Dzisiaj przejdziemy do kolejnych kaplic: położonej centralnie kaplicy św. Siostry Faustyny i znajdujących się po lewej stronie od wejścia kaplicy Matki Bożej Siedmiobolesnej (słowackiej) i Świętego Krzyża (niemieckiej). Przewodnikiem będzie s. M. Elżbieta Siepak ZMBM w rozmowie z o. Janem M. Szewkiem OFMConv. Program zrealizowała TVP Kraków przy współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Zapraszamy na kolejne spotkanie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Byliśmy już w kaplicy z cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny, w klasztorze, nawet za klauzurą, zobaczyliśmy miejsca, które są niedostępne dla pielgrzymów. Odwiedziliśmy bazylikę Miłosierdzia Bożego, której architektoniczny kształt jest bardzo charakterystyczny i rozpoznawalny nie tylko przez Polaków, ale i pielgrzymów z innych krajów świata. Dzisiaj zejdziemy do dolnej części bazyliki i nawiedzimy dwie kaplice: Communio Sanctorum (zwana węgierską) i kaplicę św. Andrzeja (grekokatolicką), które znajdują się po prawej stronie. Przewodnikiem będzie s. Gaudia Skass ZMBM w rozmowie z o. Janem M. Szewkiem OFMConv. Program zrealizowała TVP Kraków przy współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.