Aktualności

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach i w prenumeracie jest dostępny 102 numer kwartalnika „Orędzie Miłosierdzia”. W wiosennym numerze powróciliśmy do wielkiego wydarzenia, jakie miało miejsce w łagiewnickim Sanktuarium w listopadzie ubiegłego roku na zakończenie Roku Miłosierdzia, w czasie którego przyjęliśmy jako naród Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Powracamy do tego wydarzenia cytując fragmenty wystąpień bp. Romana Pindla i bp. Andrzeja Czai oraz publikując refleksję ks. Karola Dąbrowskiego CSMA, poczynioną w świetle „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny. W tym numerze rozpoczęliśmy nowy cykl artykułów zatytułowany: „W blasku Miłosierdzia”, w którym chcemy odpowiadać na różne, nieraz trudne, pytania, i szukać rozwiązania w świetle tajemnicy miłosierdzia Bożego. W tym numerze publikujemy kolejny tekst o o. Józefie Andraszu SJ, tym razem jako spowiedniku i kierowniku duchowym sługi Bożej Pauli Zofii Tajber, założycielki Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. Nadto: wywiad z Florą Ramos z Gwatemali, biblijnej szkole miłosierdzia s. M. Faustyna Ciborowska pisze o miłosierdziu w Listach św. Pawła, modlitwa w Godzinie Miłosierdzia, świadectwa, listy apostołów Bożego Miłosierdzia, wiersz, pieśń i wiadomości. Kwartalnik „Orędzie Miłosierdzia” rozchodzi za dowolne ofiary, przeznaczone na pokrycie kosztów przesyłki i druku pisma.

Na początku kwietnia br. w Wydawnictwie Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia „Misericordia” ukaże się „Dzienniczek” św. Siostry Faustyny w adaptacji radiowej, który powstał na początku lat 90. XX wieku z myślą o emisji w katolickich rozgłośniach najważniejszych tekstów tego dzieła. W dawnym Radiu Mariackim w Krakowie nagrano 119 odcinków, 8-10-minutowych, które opowiadają historię życia Apostołki Bożego Miłosierdzia w układzie chronologicznym, by każdy słuchacz z łatwością mógł podążać za św. Faustyną i w jakiś sposób uczestniczyć w tym, czego jej było dane doświadczyć. Pominięto w tej adaptacji wiersze, niektóre modlitwy (np. nowenny, wezwania do Miłosierdzia Bożego) czy inne teksty, mniej znaczące dla życia, misji i jej duchowości. Adaptacja radiowa nie jest więc audiobookiem, pełnym tekstem „Dzienniczka”, lecz wyborem najbardziej istotnych jego tekstów w układzie chronologicznym.

Na prośbę słuchaczy po dwudziestu paru latach powrócono do tego nagrania, które w Studiu Katolik zostało przygotowane w odświeżonej wersji. Tylko brakujące lub technicznie zniszczone odcinki zostały nagrane powtórnie, a w spisie treści wszystkie oznaczone tytułami, co pozwala na szybką orientację w czasie i przestrzeni życia św. Faustyny. Poszczególne zeszyty i odcinki na początku i końcu zostały opatrzone muzyką, aby ułatwić ich słuchanie.

„Dzienniczek” w adaptacji radiowej przygotowała s. M. Elżbieta Siepak ZMBM, a oprawę muzyczną: s. Emanuela Gemza ZMBM, s. M. Eliana Chmielewska ZMBM, i s. Jana Maria Krnáčová ZMBM.

Z okazji rocznicy beatyfikacji i zbliżającej się rocznicy kanonizacji Siostry Faustyny na stronie www.krakow.faustyna.pl został udostępniony audiobook książki „Dar Boga dla naszych czasów” pióra s. M. Elżbiety Siepak ZMBM i w jej wykonaniu. Audiobook na płytach CD z muzyką Bogumiły Dunikowskiej ukazał się kilka lat temu dzięki współpracy Wydawnictwa „Misericordia” i Studia „Inigo” WAM. Pierwsze wydanie książkowe popularnej biografii św. Siostry Faustyny, zawierającej także opis jej duchowości i misji, ukazało się w 2007 roku. Od tego czasu książka doczekała się przekładów na wiele języków nawet tak egzotycznych, jak np. język chiński.

7 maja br. siostry Greta z klasztoru Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Derdach podzieli się orędziem Miłosierdzia zapisanym w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny z wiernymi w parafii św. Anny Jakubowie koło Mińska Mazowieckiego. Pod koniec marca br. relikwie Apostołki Bożego Miłosierdzia przybyły do tej parafii, by w tym znaku wzywać do uobecniania swoim życiem, czynem, słowem i modlitwą miłosierną miłość Boga. Temu ma służyć m.in. powstająca w parafii grupa modlitewno-formacyjna.

 

Pod takim tytułem w Wydawnictwie „Misericordia” ukazała się płyta CD z rekolekcjami, które ks. Stanisław Łucarz SJ wygłosił dla członków Stowarzyszenia „Faustinum” w lutym tego roku. Temat zro­dził się z inspi­ra­cji zaczerp­nię­tej z dzieł i wykła­dów ks. prof. Józe­fa Tisch­ne­ra. Jest w nich ude­rza­ją­ce zda­nie: „Życie praw­dzi­we jest nie­obec­ne!”. Oka­zu­je się jed­nak, że to nie ks. Tisch­ner jest auto­rem tych słów, ale fran­cu­ski poeta Arthur Rim­baud (1854–1891), nazy­wa­ny poetą prze­klę­tym. Wyra­żają one dra­ma­tycz­ną dia­gno­zę tra­gicz­ne­go życia tego poety i tylu ludzi tak­że w naszy­ch cza­sa­ch. Mówią one zarazem o tym, że żyje­my życiem fał­szy­wym. Skąd jed­nak ten fał­sz i na czym on pole­ga? Gdzie jest praw­da życia? Kto jest dro­gą do życia praw­dzi­we­go? Reko­lek­cje są odpo­wie­dzią na te pyta­nia w opar­ciu o sło­wo Boże.

Po takim tytułem „Die Quelle der Barmherzigkeit ist in uns. Das Geheimnis der hl. Schwester Faustyna” w Wydawnictwie „Misericordia” w języku niemieckim ukazała się książka s. Alicji Zelmańskiej ZMBM. Odkrycie w sobie Boga żywego, mieszkającego w głębi duszy, i łączenie się z Nim przez miłość było czymś fundamentalnym w drodze kształtowania ducha miłosierdzia Apostołki Bożego Miłosierdzia. Miała ona bowiem świadomość, że to ma być Boże miłosierdzie, które chce przez nią, przez jej oczy, uszy, ręce, nogi, serce – przechodzić do bliźnich, być nadal obecne i działać na ziemi tam, gdzie ona żyje i pracuje. Źródłem takiego (chrześcijańskiego) miłosierdzia jest Jezus – Miłosierdzie Wcielone – który wraz z Ojcem i Duchem Świętym mieszka w naszych duszach usprawiedliwionych przez łaskę. Dlatego usilnie się starała, by jak najściślej łączyć się z Nim – mieszkającym w duszy. Ta praktyka – łączenia się z Jezusem miłosiernym mieszkającym w duszy – stała się jej stałym ćwiczeniem duchowym aż do śmierci.

Od 1 kwietnia we wszystkich kaplicach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, także w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, rozpoczynają się wieczorne nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego, w czasie których śpiewania jest Litania do Miłosierdzia Bożego. Wezwania litanijne zapisała św. Siostra Faustyna w swym „Dzienniczku” i na ich podstawie jej wileński spowiednik bł. ks. Michał Sopoćko ułożył tę Litanię. Modląc się jej słowami nie tylko uwielbiamy Miłosierdzie Boże, ale także lepiej możemy poznawać tajemnicę miłosiernej miłości Boga, która towarzyszy człowiekowi we wszystkich wymiarach jego ziemskiego życia, towarzyszy mu zawsze i wszędzie.

 

W dniach 5-7 maja br 5 s. Caterina i s. Confida z bostońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia poprowadzą rekolekcje o Bożym miłosierdziu dla kobiet. W codziennym programie tych rekolekcji w His Land w Lakeville, Massachusetts, będzie: Msze św., konferencje, kierownictwo duchowe, adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie i oczywiście klimat ciszy rekolekcyjnej.

14 maja br. s. Inga z bostońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia spotka się w klasztorze z młodzieżą bierzmowaną, by wspólnie się pomodlić i porozmawiać na temat powołania, życia konsekrowanego oraz historii, misji i duchowości tego Zgromadzenia, które kościołowi i światu dało św. Siostrę Faustynę, wielkiego mistyka, proroka, sekretarkę i apostołkę Bożego Miłosierdzia.

Chrześcijańskie Centrum Pomocy Małżeństwu i Rodzinie działające przy Sanktuarium św. Siostry Faustyny w Kiekrzu oferuje pomoc w zakresie psychoterapii i doradztwa. Korzystają z tej pomocy małżeństwa, które doświadczają trudności lub nie radzą sobie z problemami przeżywanymi w relacji ze współmałżonkiem i szukają pomocy, uwzględniającej relację z Panem Bogiem. Pomoc świadczona w formie terapii indywidualnej i grupowej, prowadzona jest w oparciu o wartości chrześcijańskie i uwzględnia osobową relację człowieka z Bogiem.

Celem terapii grupowej jest pogłębienie relacji z Bogiem w obliczu doświadczanych problemów w małżeństwie i kształtowanie pokory. Nawiązuje do programu dwunastu kroków „Wreszcie żyć” ks. Romualda Jaworskiego. Terapia rozpoczyna się Mszą św. i jest prowadzona przez ks. Grzegorza Kaudowskiego oraz psychoterapeutę w małych grupach (do 10 osób). Spotkania odbywają się w poniedziałki, co dwa tygodnie (19.00-21.00). Program obejmuje dwanaście spotkań.

Trwa cykl spotkań, które zaczęły się w styczniu br., a drugi cykl spotkań rozpocznie się 10 lipca br. Można się zapisywać pod nr tel.: 603 758 990.