Archiwum

W dniach 17-19 lipca br. W parafii pod wezwaniem Vinné na Słowacji odbedą się wekendowe rekolekcje, w których weźmie udział s. Pavla z hruszowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W programie: Eucharystia, konferencje, adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie, Godzina Miłosierdzia, Koronka do Miłosierdzia Bożego i wspólny różaniec, a także osobne spotkanie z chorymi w parafii.

Opowiedział im też inną przypowieść. „Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który zasiał na swoim polu dobre ziarno. Gdy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel, nasiał chwastu pomiędzy pszenicę i odszedł. Kiedy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wówczas ukazał się także chwast. Wtedy słudzy poszli do właściciela i zapytali: ‘Panie! Przecież dobre ziarno zasiałeś na polu. Skąd więc wziął się chwast?’. A on odpowiedział: ‘To dzieło nieprzyjaciela’. Wtedy słudzy rzekli: ‘Czy chcesz, żebyśmy poszli i powyrywali go?’. On odparł: ‘Nie. Gdyż w czasie zbierania chwastu moglibyście wyrwać z nim także pszenicę. Pozwólcie im rosnąć razem aż do żniw. A w czasie żniw powiem żniwiarzom: Zbierzcie najpierw chwast, zwiążcie go w snopy i spalcie. Pszenicę natomiast zanieście do mego spichlerza’”.

Opowiedział też inną przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do ziarna gorczycy, które pewien człowiek zasiał na polu. Jest ono wprawdzie najmniejsze ze wszystkich nasion, ale gdy wyrośnie, przewyższa inne krzewy. Staje się drzewem, a ptaki przylatują i zakładają gniazda wśród jego gałęzi”.

Opowiedział im jeszcze inną przypowieść: „Królestwo Boże podobne jest do kwasu, który pewna kobieta wzięła i wymieszała z trzema miarami mąki, a wszystko się zakwasiło”. Wszystko to mówił Jezus do tłumów w przypowieściach. A bez przypowieści nic im nie mówił. Tak wypełniło się słowo przekazane przez proroka: ‘Będę mówił w przypowieściach, będę ogłaszał rzeczy zakryte od początku świata’.

Potem opuścił tłumy i wszedł do domu. Uczniowie podeszli do Niego i prosili: „Objaśnij nam przypowieść o chwaście na roli”. On więc powiedział: „Siewcą dobrego nasienia jest Syn Człowieczy, a rolą jest świat. Dobrym ziarnem są synowie królestwa, a chwastem – synowie Złego. Nieprzyjacielem jest diabeł, a żniwem koniec świata. Żniwiarzami zaś są aniołowie. Podobnie jak zbiera się chwast, żeby spalić go w ogniu, tak też będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy wyśle aniołów, a oni usuną z jego królestwa wszystkie przyczyny upadku oraz tych, którzy postępują niegodziwie. I wrzucą ich do rozpalonego pieca. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Sprawiedliwi natomiast zajaśnieją jak słońce w królestwie swego Ojca. Kto ma uszy, niech słucha  (Mt 13, 24-43).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

16 lipca przypada 154. rocznica śmierci matki Teresy Rondeau, założycielki Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia we Francji (Laval) oraz współzałożycielki Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce. Urodziła się 6 października 1793 roku w Laval we Francji. Na chrzcie świętym otrzymała imię Teresa Agata. Pod wpływem swego spowiednika o. J. Chanon SJ podjęła pracę z pokutnicami, czyli kobietami, które potrzebowały głębokiej odnowy moralnej i chciały odmienić swoje życie. Aby lepiej się do tego przygotować, w 1818 roku wyjechała do Bordeaux, gdzie m. Teresa de Lamourous prowadziła dom dla pokutnic zwany  „Miłosierdzie“. Po  dwumiesięcznym pobycie  złożyła  prywatne śluby i wróciła do Laval, by zostać fundatorką nowego „Domu Miłosierdzia”, niezależnego od Bordeaux, i z czasem Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia we Francji. Z Domu Miłosierdzia w Laval sposób prowadzenia dzieła apostolskiego przejęła m. Teresa Ewa z książąt Sułkowskich hrabina Potocka, założycielka Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia  w  Polsce.  Matka  Teresa Rondeau zmarła  16 lipca  1866  roku i została pochowana w grobowcu usytuowanym w ogrodzie posesji Zgromadzenia w Laval. Zgromadzenie Sióstr  Matki Bożej  Miłosierdzia w Polsce przyznało jej tytuł współzałożycielki. Duchową współzałożycielką Zgromadzenia jest św. Siostra Faustyna Kowalska.

Pewnego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Zgromadziły się wokół Niego tak wielkie tłumy, że musiał wsiąść do łodzi, podczas gdy cały lud pozostał na brzegu. I wiele im mówił w przypowieściach.

Powiedział: „Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał,  niektóre ziarna padły koło drogi. Przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt kamienisty, gdzie było mało ziemi, i szybo wzeszły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy pokazało się słońce, przypaliło je i uschły, bo nie zapuściły korzeni. Inne padły między ciernie. A ciernie wyrosły i przygłuszyły je. Jeszcze inne padły na glebę urodzajną i wydały plon: jedno stokrotny, inne sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niech słucha.

Wtedy uczniowie podeszli do Niego i zapytali: „Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach?”. A On odpowiedział: „To wam dane jest poznać tajemnice królestwa niebieskiego, a nie tamtym. Bo temu, kto ma, będzie dodane i będzie miał w nadmiarze. A temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, gdyż patrzą, a nie widzą, słuchają, a nie słyszą i niczego nie rozumieją. Tak spełnia się na nich proroctwo Izajasza: ‘Będziecie przysłuchiwać się, ale nic nie zrozumiecie, będziecie się wpatrywać, ale nie zobaczycie. Skamieniało bowiem serce tego ludu, ich uszy dotknęła głuchota, a oczy ślepota, bo nie chcą widzieć ani słyszeć, i nie chcą zrozumieć ani się nawrócić, żebym ich uzdrowił’. Lecz szczęśliwe wasze oczy, że widzą, i uszy, że słyszą. Zapewniam was bowiem: wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć to, co wy widzicie, a nie zobaczyli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.

Posłuchajcie zatem objaśnienia przypowieści o siewcy. Do tego, który słucha nauki o królestwie, a nie rozumie, przychodzi Zły i wyrywa to, co zostało zasiane w jego sercu. Taki człowiek przypomina ziarno zasiane koło drogi. A do ziarna zasianego na gruncie kamienistym podobny jest ten, kto słucha słowa i przyjmuje je natychmiast z radością, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Dlatego gdy przychodzą trudności lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Do ziarna zasianego między cierniami podobny jest ten, kto słucha słowa, ale codzienne troski i powaby bogactwa zagłuszają w nim słowo i nie wydaje ono owocu. Wreszcie do ziarna zasianego na glebie urodzajnej podobny jest ten, kto słucha nauki i ją rozumie. Dlatego przynosi plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a trzeci trzydziestokrotny” (Mt 13, 1-23).

Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje (Dz. 1732) – te słowa pod koniec maja 1938 roku, a więc ponad rok przed wybuchem drugiej wojny światowej, usłyszała św. Siostra Faustyna, gdy modliła się za Polskę. A modliła się często, codziennie. Na kartach „Dzienniczka” wyznała: Ojczyzno moja kochana, Polsko, o gdybyś wiedziała, ile ofiar i modłów za ciebie do Boga zanoszę…, nie ma dnia, w którym bym się nie modliła za ciebie (Dz. 1038, 1188). Jej miłość do Ojczyzny wyrażała się najpełniej właśnie w modlitwie i dążeniu do osobistej świętości, bo osoby radykalnie żyjące według wartości chrześcijańskich są największym skarbem narodu, gdyż wprowadzają w jego życie harmonię, pokój i ludzką solidarność, wyrażającą się w miłości miłosiernej.

Do modlitwy w intencji Ojczyzny zachęcał Siostrę Faustynę sam Jezus, wręcz żądał, by dla uproszenia dla niej miłosierdzia Bożego odprawiała różne nowenny. Idź do Przełożonejmówił – i powiedz, że życzę sobie, żeby wszystkie siostry i dzieci odmówiły tę Koronkę, której cię nauczyłem. Odmawiać mają przez dziewięć dni i w kaplicy, w celu przebłagania Ojca Mojego i uproszenia miłosierdzia Bożego dla Polski (Dz. 714). W jednej wizji powiedział jej – jak Abrahamowi – że spuści karę na najpiękniejsze miasto w Polsce, a kara ta będzie taka, jaka dotknęła Sodomę i Gomorę. Polecił więc, aby przez 7 dni w czasie Eucharystii ściśle łączyła się z Nim i ofiarowała Ojcu Niebieskiemu Jego krew i rany na przebłaganie za grzechy tego miasta. A po skończonej 7-dniowej modlitwie usłyszała słowa: Dla ciebie błogosławię krajowi całemu (Dz. 39).

Do modlitwy w intencji Ojczyzny zachęcała ją także Matka Boża, która wręcz powiedziała, że żąda od niej modlitwy, modlitwy i jeszcze raz modlitwy za świat, a szczególnie za swoją Ojczyznę (Dz. 325). Siostra Faustyna w jednej wizji zobaczyła Maryję z obnażoną piersią i zatkniętym mieczem, rzewnymi łzami płaczącą, jak zasłaniała nasz kraj przed straszną karą Bożą za grzechy (Dz. 686). W swoich wizjach Siostra Faustyna widziała również, jak za Polską orędują święci w niebie. Pewnego dnia zobaczyła Stolicę Baranka i przed Jego tronem trzech polskich świętych: Stanisława Kostkę, Andrzeja Bobolę i Kazimierza królewicza, którzy się wstawiali za naszą Ojczyzną (Dz. 689).

Siostra Faustyna modliła się nie tylko za Polskę, ale także wypraszała miłosierdzie Boże dla całego świata, szczególnie Hiszpanii, która przeżywała w tamtych latach wojnę domową, i Rosji, w której panował bezbożny, komunistyczny totalitaryzm. Bolała nad krajem, który ze swych granic wyrzucił Boga i sprowadził nieszczęście na miliony swych obywateli. Swoje życie złożyła w ofierze za grzeszników, szczególnie tych, którym zagrażała utrata zbawienia. Pragnęła bowiem szczęścia ziemskiego i wiecznego dla wszystkich ludzi, a to można osiągnąć tylko we wspólnocie życia z Bogiem.

Święta Faustyna nie tylko wypraszała i teraz wyprasza miłosierdzie Boże dla nas i całego świata, ale jest także znakomitym i niezwykle aktywnym ambasadorem naszej Ojczyzny. Należy bowiem do grona najpopularniejszych świętych Kościoła i budzi powszechną sympatię nie tylko wśród katolików. Jej imię wypowiadane jest na całym świecie z wielkim szacunkiem i miłością. Jej misja Miłosierdzia – jak proroczo przepowiedziała – nie skończyła się ze śmiercią, ale się zaczęła dynamicznie rozwijać. Uczestniczą w niej miliony osób duchownych i świeckich, którzy życiem, słowem i modlitwą głoszą światu prawdę o miłości miłosiernej Boga. Dzięki nim misja Siostry Faustyny trwa i przynosi zadziwiające owoce – jak powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II już w czasie jej beatyfikacji.W jakże przedziwny sposób jej nabożeństwo do Jezusa Miłosiernego toruje sobie drogę w świecie i zdobywa tyle ludzkich serc! Jest to niewątpliwie jakiś znak czasów.

Niezwykłą popularnością w każdej szerokości geograficznej cieszy się słynny „Dzienniczek”, który dla milionów ludzi różnych narodów i kultur stanowi nie tylko lekturę duchową, ale modlitewnik i podręcznik do prowadzenia życia wewnętrznego. Przełożony na wiele języków jest ważnym źródłem w badaniach teologicznych, inspiruje pisarzy, artystów w wielu dziedzinach, a nade wszystko krzepi ludzkie serca, gdyż umacnia w dobrych wyborach oraz ukazuje drogi powrotu tym, którzy odeszli od Boga i chrześcijańskich wartości.

W znaku relikwii św. Faustyna jest obecna w 130 krajach świata, nawet tak egzotycznych jak: Papua Nowa Gwinea, Haiti, Samoa, Tajlandia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Indonezja, Indie, Chiny, Wietnam, Korea, Gabon, Burkina Faso… Doznaje wielkiej czci nie tylko w Kościele katolickim, ale także u grekokatolików i w Kościele prawosławnym. Jej relikwie otaczane są wielką czcią, np. w starej, pięknej cerkwi w centrum Bukaresztu, stolicy Rumunii, czy w anglikańskim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Wielkiej Brytanii. Obrazki z wizerunkiem Siostry Faustyny oraz relikwiami III stopnia znajdują się w modlitewnikach i portfelach ze zdjęciami najbliższej rodziny. Wszyscy mają w św. Faustynie potężną orędowniczkę u tronu Bożego Miłosierdzia. Ci, którzy proszą ją o wstawiennictwo, doświadczają wielu łask.

Do grobu św. Faustyny w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, które dzięki niej stało się światową stolicą kultu Miłosierdzia Bożego, ściągają miliony pielgrzymów z całego świata. Wielu z nich przybywa do Polski tylko ze względu na to miejsce, w którym Bóg wraz z jej śmiercią złożył całe jej duchowe dziedzictwo. Niektórzy wcześniej nawet nie słyszeli o Polsce, nie wiedzieli, gdzie leży na mapie świata, a dzięki Siostrze Faustynie nie tylko dowiedzieli się, że taki kraj istnieje, ale jeszcze podjęli nieraz wielki trud pielgrzymowania do miejsca, gdzie żyła i zmarła. To miejsce przyciąga, bo w nim wraz ze śmiercią Siostry Faustyny zostało złożone całe jej duchowe dziedzictwo. Jest to miejsce objawień, jakie miała święta Faustyna, a zanotowała ich w „Dzienniczku” ponad 280, a także miejsce, w którym ludzie osobiście doświadczają obecności Boga i Jego miłosiernej miłości.

Powrócę jeszcze do słynnych słów Jezusa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje (Dz. 1732). Co można powiedzieć o tej obietnicy Jezusa z perspektywy ponad 80 lat? Wydaje się, że w kontekście wydarzeń historycznych i współczesnych – ta obietnica w jakiś sposób się realizuje. Generalnie Polska przeszła w tym czasie przez systemy totalitarne: nazizmu i komunizmu, i wyszła z nich zwycięsko, pozostała wierna Bogu i na tle innych krajów europejskich jawi się obecnie jako wyspa chrześcijaństwa na starym kontynencie. Dała Kościołowi i światu w tych latach wielkich ludzi: św. Faustynę i św. Jana Pawła II, którzy nie tylko rozsławili Polskę, ale w sposób trwały zapisali się w dziejach Europy i świata. Oni wskazują drogi i kierunki dla harmonijnego współżycia na ziemi ludów i narodów, dla pokoju i szczęścia, których pragnie każde ludzkie serce.

Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa – wołał św. Jan Paweł II w krakowskich Łagiewnikach – że stąd ma wyjść „iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście” (por. Dz. 1732). Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! Właśnie z Polski, a nie z innego kraju na świecie, wyszła iskra, która ma przygotować świat na powtórne przyjście Chrystusa na ziemię. Tą iskrą, która ma nie tylko przygotować świat na powtórne przyjście Jezusa, ale także przynieść światu pokój, a ludziom szczęście, jest orędzie Miłosierdzia, które Jezus przekazał Siostrze Faustynie, a św. Jan Paweł II ukazał Kościołowi i światu jako dar Boga dla naszej epoki, dar polskiej ziemi dla całego Kościoła. Gdyby tylko w tym aspekcie popatrzeć na św. Faustynę i orędzie Miłosierdzia, to już widać, jak wielki dar otrzymała Polska i jak wielką misję ma do spełnienia w Europie i świecie.

s. M. Elżbieta Siepak ZMBM

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach trwa nieustanna modlitwa za Ojczyznę: o ustanie pandemii koronawirusa, za ludzi walczących z jej skutkami, o zgodne z wolą Bożą wybory prezydenckie i moralne odrodzenie narodu… W tych intencjach  modlimy się codziennie szczególnie w czasie Godziny Miłosierdzia (15.00) i słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego wspólnie z pielgrzymami, słuchaczami rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych  oraz internautami z wielu krajów świata. W tych intencjach ofiarujemy również dodatkową Koronkę do Miłosierdzia Bożego w czasie wieczornych nabożeństw (19.00), gdyż – jak powiedział Jezus – przez nią można uprosić wszystko, jeśli to jest zgodne z wolą Bożą.  Przed drugą turą wyborów prezydenckich siostry Matki Bożej Miłosierdzia odprawiają kolejną nowennę z całodziennej Koronki do Miłosierdzia Bożego. Może do niej dołączyć każdy, kto w dowolnym czasie codziennie przez 9 dni ofiaruje tę modlitwę w intencji wyborów prezydenckich. Święta Siostra Faustyn pisała: „Ojczyzno moja kochana, Polsko, o gdybyś wiedziała, ile ofiar i modłów za ciebie do Boga zanoszę. Ale uważaj i oddawaj chwałę Bogu, Bóg cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna” (Dz. 1038).

8 lipcu br. – jak każdego ósmego dnia miesiąca – wspólnoty sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Gdańska, Częstochowy i Kalisza wraz z formacją „Kobieta jest Boska” wspierają modlitwą małżeństwa starające się o potomstwo. Na tej liście jest już ponad 940 małżeństw z Polski, Włoch, Francji i USA. 476 z nich już cieszy się dziećmi, które już przyszły na świat, lub na ich urodzenie oczekuje. Prośby o modlitwę w tej intencji (imiona par małżeńskich) można przesyłać drogą mailową na adres: kontakt@modlitwaopotomstwo.pl  lub poprzez fanpage na Facebooku: www.modlitwaopotomstwo.pl. Msze św. w tej intencji sprawowane będą w tym dniu w następujących kościołach:

Budy Barcząckie, parafia pw. Matki Bożej z Guadalupe – godzina 19.00.
Bydgoszcz, parafia pw. Krzyża Świętego – godzina 18.00.
Chodel, parafia pw. Trójcy Świętej i Narodzenia NMP – godzina 18.00.
Częstochowa, parafia pw. św. Wojciecha – godzina 18.00.
Gdańsk, parafia pw. Chrystusa Zbawiciela – godzina 17.00.
Gdańsk, parafia pw. św. Wojciecha – godzina 18.00.
Kalisz, kaplica Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, ul. Poznańska 26, godzina 18.15.
Rzeszów, kaplica Domu Diecezjalnego „Tabor” – godzina 18.00

 

Wspólnota „Kobieta jest Boska”, ks. Andrzej Wiecki – jej opiekun duchowy oraz siostry z gdańskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie zapraszają małżeństwa starające się o potomstwo na adorację Jezusa Miłosiernego z modlitwą o uzdrowienie, która odbędzie się 8 lipca o godzinie 19.30 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. Transmisja online: www.kobietajestboska.pl.

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia już jest dostępny kolejny, 115. numer kwartalnika „Orędzie Miłosierdzia”. Można w nim poczytać o niezwykłej modlitwie, jaką jest Koronka do Miłosierdzia Bożego objawiona przez Jezusa 85 lat temu, o umiłowaniu Ojczyzny w „Dzienniczku” św. Faustyny i spotkaniu ze świadkiem Miłosierdzia, ks. prof. Bogdanem Czuprynem, w płockim Sanktuarium przy Starym Rynku. „W szkole św. Faustyny” ks. Karol Dąbrowski pisze o cierpieniu w życiu św. Siostry Faustyny, s. M. Faustyna Ciborowska ZMBM – o grzechu nieufności Adama i Ewy, a ks. Piotr Szweda odpowiada na pytanie: Dlaczego sakramenty pokuty i pojednania, Eucharystii i namaszczenia chorych są szczególnym znakiem Bożego miłosierdzia? Ponadto w numerze niezwykle przemawiające świadectwa ludzi, którzy w sposób spektakularny doświadczyli miłosiernej miłości Boga, rozważania „Anny” nad tekstami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, Poczta „Faustinum”, wiadomości, wiersz i pieśń…, a wszystko o miłosierdziu Boskim i ludzkim. „Orędzie Miłosierdzia” rozchodzi się za dowolne ofiary w łagiewnickim Sanktuarium, a także w prenumeracie. Archiwalne numery są dostępne w internecie na stronie: www.faustyna.pl w zakładce: Kwartalnik „Orędzie Miłosierdzia”.

6 lipca br. przypada 139. rocznica śmierci matki Teresy Ewy z książąt Sułkowskich hrabiny Potockiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce. Czyż to mała rzecz jedną duszę zbawić – pisała. Ta myśl przyświecała jej życiu i dziełu, które założyła dla ratowania kobiet i dziewcząt potrzebujących głębokiej odnowy moralnej (magdaleny). Zgromadzenie przez nią założone dało Kościołowi i światu św. Siostrę Faustynę, apostołkę Bożego Miłosierdzia, którą uznało za swą duchową współzałożycielkę. Matka Teresa Potocka zmarła w pałacu w Wilanowie. Jej doczesne szczątki spoczywają w grobowcu Zgromadzenia na Powązkach w Warszawie. Nie nazywajmy jej świętą, gdyż tylko Kościół ma prawo nadać ten tytuł – mówił w mowie pogrzebowej ks. Zygmunt Golian, jej kierownik duchowy – Jednakże niech nasze starania w pracy, za którą gotowa była oddać życie, dowiodą jej świętości. Więcej informacji o życiu i dziele matki Teresy Potockiej.

Pod takim hasłem 1-5 lipca Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” organizuje rekolekcje. Poprowadzi je ks. Łukasz, który przebywa poza granicami Polski i nie może przyjechać do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, dlatego rekolekcje będą prowadzone na stronie: www.faustinum.pl. Każdego dnia w programie dwie konferencje związane z tematem rekolekcji oraz medytacja słowa Bożego z dnia.

5 lipca br. s. Pavla i s. Jana Maria z hruszowskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia będą głosić orędzie Miłosierdzia zapisane w „Dzienniczku” św. Siostry Faustyny w kościele pw. Ofiarowania Pańskiego w miejscowości Skrabske na Słowacji.  Okazją do zaproszenia sióstr jest uroczyste poświęcenie obrazu Jezusa Miłosiernego. W programie: konferencja, Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona modlitwą w Godzinie Miłosierdzia i Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Jezus przemówił: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś to przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś tym, którzy są jak małe dzieci. Tak, Ojcze. Bo tak się Tobie spodobało. Mój Ojciec przekazał Mi wszystko i nikt nie zna Syna jak tylko Ojciec. Nikt nie zna też Ojca jak tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, Ja dam wam wytchnienie. Weźcie na siebie Moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, że jestem łagodny i pokorny sercem. Znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. Bo Moje jarzmo jest łatwe do niesienia, a Mój ciężar lekki (Mt 11, 25-30).
Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Na to ważne pytanie, od którego zależy kształt naszego życia, relacja z Bogiem i ludźmi, odpowiadała s. M. Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia na spotkaniu  w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Treść jej wystąpienia w języku polskim i w języku angielskim oraz przebieg dyskusji dostępne są na stronie: www.milosierdzieplock.pl. Spotkanie poprowadzili: rektor Sanktuarium ks. Tomasz Brzeziński oraz Leszek Skierski.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia ostrzega przed nabywaniem fałszywych relikwii św. Siostry Faustyny w internecie. Obecnie m.in. są do nabycia relikwie z fałszywym certyfikatem za 750 euro na portalu:  https://www.catawiki.com/l/42181927-reliquary-metal-late-20th-century, na allegro obrazek z relikwią św. Faustyny III stopnia za 50 zł czy na innych portalach obrazki czy łączniki do różańców z relikwiami. Autentycznymi relikwiami Apostołki Bożego Miłosierdzia dysponuje wyłącznie Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Relikwie I i II stopnia trafiają do parafii, kościołów albo kaplic, w których głoszone jest orędzie o Bożym Miłosierdziu i praktykowane nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Natomiast relikwie III stopnia – z płótna, na którym spoczywały kości św. Siostry Faustyny – dostępne w laminowanych obrazkach, medalikach, różańcach są przeznaczone dla wiernych do prywatnego kultu.

Jeżeli ktoś kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godny. Podobnie jeśli ktoś kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godny. Kto nie bierze swego krzyża i nie naśladuje Mnie, nie jest Mnie godny. Ten, kto znajduje swoje życie, straci je; ten zaś, kto straci swoje życie z mojego powodu, znajdzie je.

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka, dlatego że jest on prorokiem, otrzyma zapłatę proroka. A kto przyjmuje sprawiedliwego, dlatego że jest on sprawiedliwy, otrzyma zapłatę sprawiedliwego. Zapewniam was: Jeśli ktoś poda choćby kubek zimnej wody jednemu z tych najmniejszych ze względu na to, że jest moim uczniem, nie utraci swojej zapłaty (Mt, 10, 37-42).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

 

Vimeo Livestream, amerykańska firma obsługująca transmisję on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach na stronie: www.faustyna.pl, poinformowała, że od 16 czerwca nie wspiera przeglądarki Internet Explorer. Osoby, które korzystają z tej przeglądarki (a na naszej stronie jest ich mniej niż 1%), a chcą korzystać z transmisji z łagiewnickiego Sanktuarium, winny przełączyć się do innej przeglądarki, najlepiej: Chrome.

27 czerwca br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się I Ogólnopolski Zjazd Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Jest to nowa inicjatywa, wypływająca z pragnienia, by co roku w łagiewnickim Sanktuarium odbywały się wspólne spotkania członków, wolontariuszy oraz wspólnot formacyjnych „Faustinum” z całej Polski, na których przez formację i wspólną modlitwę uczestnicy mogą umocnić się w powołaniu apostołów Bożego Miłosierdzia. Będzie to także cenny czas doświadczenia wspólnoty, którą łączy jedna duchowość i misja. Spotkania te będą miały charakter modlitewno-formacyjny,

Tematem przewodnim tegorocznego Zjazdu będą słowa: Być apostołem Bożego Miłosierdzia. W programie: konferencja biblijna ks. dr. Bogdana Zbroji na temat: Kim jest apostoł Jezusa? oraz konferencja s. Miriam Janiec ZMBM, przewodniczącej stowarzyszenia „Faustinum”, na temat: Co znaczy być apostołem Bożego miłosierdzia, a po nich wspólna Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu z aktem zawierzenia „Faustinum” Matce Bożej. Zjazd zakończy się modlitwą w Godzinie Miłosierdzia i wspólnie odmówioną Koronką. W czasie Zjazdu obowiązuje rygor sanitarny, związany z trwającą epidemią. Więcej na stronie: www.faustinum.pl .

Siostry z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach  podejmują kolejną nowennę w intencji naszej Ojczyzny, o światło Ducha Świętego na czas wyborów prezydenckich i moralne odrodzenie naszego narodu. W dniach 19-27 czerwca, w godzinach od 9.00-17.00, będzie nieustannie odmawiana Koronka do Miłosierdzia Bożego. W tę modlitwę można się włączyć indywidualnie, odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego w dowolnym czasie. Jezus powiedział, że przez tę modlitwę, zanoszoną z ufnością do Boga, możemy uprosić wszystko, co jest zgodne z Jego wolą. O tym, jak bardzo jest potrzebna modlitwa w tej intencji, nie trzeba przekonywać, a o jej mocy tak mówił Jezus: „Modlitwa duszy pokornej i miłującej rozbraja zagniewanie Ojca Mojego i ściąga błogosławieństw morze” (Dz. 320).

W związku z pandemią koronawirusa codziennie do końca czerwca pierwszy program TVP będzie transmitował Eucharystię z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach o godzinie 7.00 rano. W związku z tym w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny nie będzie Mszy św. o 6.30. Transmisja on-line dostępna jest na stronie: www.faustyna.pl oraz w aplikacji: Faustyna.pl na android oraz iOS. Intencje terminowe są odprawiane w danym dniu, ale w innej godzinie i bez udziału wiernych.

Na stronie Rektoratu Sanktuarium: www.milosierdzie.pl są zamieszczane teksty homilii, wygłoszone w czasie Mszy św. transmitowanej przez TVP1 codziennie o godzinie 7.00 rano.

Tradycyjnie w czerwcu w kościołach w Polsce w czasie wieczornych nabożeństw śpiewana jest Litania do Serca Pana Jezusa. Tak jest również w kaplicach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, w kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Siostry Faustyny, nabożeństwa czerwcowe są odprawiane codziennie o 19:00, a w niedziele i święta o 18:30.

Osoby z wielu krajów świata, uczestniczące w dziele „Nieustannej Koronki do Miłosierdzia Bożego”, modlą się nie tylko we własnych potrzebach, ale także proszą o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Intencja szczegółowa na czerwiec: o ustanie pandemii koronawirusa, potrzebne łaski dla chorych i tych, którzy walczą z wirusem Covid-19, a także o duchowe odrodzenie ludzkości i ufne zwrócenie się do Miłosierdzia Bożego.

Dzieło „Nieustannej Koronki” jest odpowiedzią na prośbę Jezusa, by nieustannie błagać o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Prowadzi je Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na stronie: www.faustyna.pl od 2011 roku. Może w nim uczestniczyć każdy internauta, który wypełni krótki formularz wpisowy i choćby jeden raz zadeklaruje odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą Jezus podyktował św. Siostrze Faustynie.

 

Najbliższe comiesięczne spotkanie młodych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, czyli „Łagiewnicka 22” odbędzie się 22 czerwca. W tym roku formacyjnym  o godzinie 19.00 młodzi spotykają się na wieczorze uwielbienia Miłosierdzia Bożego przed cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny. Osoby, które nie mogą fizycznie przybyć do Łagiewnik, łączą się przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl

22 czerwca br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II  w Waszyngtonie odbędzie się wirtualny „Wieczór z Jezusem Miłosiernym”, bo sanktuarium z powodu pandemii jest nadal zamknięte. Poprowadzą go siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Gościem wieczoru będzie Dan Meola, doktor teologii, który wygłosi konferencję na temat tego, w jaki sposób łaska Chrystusa może przekształcić nasze cierpienie w życiodajną wiarę, nadzieję i miłość. Będzie to także jego osobista refleksja nad własnym uzdrowieniem z ran relacyjnych.  Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.00 przed obrazem Jezusa Miłosiernego modlitwą słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego. Będzie też możliwość zadawania pytań. Transmisja na You Tube:  https://www.youtube.com/channel/UCFTeh0aaqAA3-nAYAI7K6zA i na Facebooku: https://www.facebook.com/JP2Shrine/

21 czerwca br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Koszycach na Słowacji odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne wspólnoty Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Konferencję o postawie miłosierdzia w życiu Maryi wygłosi ks. Jozef Kacvinsky, a s. Clareta Fečová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia mówić będzie o ascezie i postawie miłosierdzia oraz zafałszowanych pojęciach miłosierdzia

Na prośbę pielgrzymów, którzy ze względu na pandemię nie mogą przyjechać do stolicy kultu Miłosierdzia Bożego  w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wraz z Rektoratem Sanktuarium troszczy się, by odprawiane były Msze św. także w językach obcych. W każdą niedziele o godzinie 12.00 czasu polskiego celebrowana jest Eucharystia w języku angielskim. Można w niej uczestniczyć przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl, na You Tube w kanale: Faustyna.pl oraz przez aplikacje mobilne: Faustyna.pl.

Po przerwie spowodowanej pandemią i po miesiącach formacji prowadzonej on-line, 20 czerwca br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbędzie się ostatnie w tym roku formacyjnym spotkanie krakowskiej wspólnoty Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Rozpocznie je Msza św. w bazylice o godzinie 13.30 pod przewodnictwem o. Marka Wójtowicza SJ. Bezpośrednio po Eucharystii będzie adoracja Najświętszego Sakramentu, Godzina Miłosierdzia i Koronka, a po tym nabożeństwie o godzinie 15.30 w sali „Faustinum” konferencja s. M. Eliany Chmielewskiej ZMBM pt. „Jak żyć Eucharystią w codzienności”. W czasie spotkania obowiązują wszystkie wymagania, związane z epidemią.

Nie bójcie się ich, gdyż wszystko, co jest ukryte, będzie ujawnione, a o tym, co tajemne, wszyscy się dowiedzą. To, co wam mówię w ciemności, opowiadajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie publicznie. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, gdyż duszy zabić nie mogą. Bójcie się natomiast tego, kto i ciało, i duszę może oddać na potępienie. Czyż nie sprzedaje się dwóch wróbli za drobną monetę? A jednak żaden z nich nie spadnie na ziemię wbrew woli waszego Ojca. Jeśli zaś chodzi o was, to nawet wasze włosy na głowie są wszystkie policzone. Nie bójcie się więc! Wy jesteście warci więcej niż wiele wróbli. Kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, do tego i Ja się przyznam przed Moim Ojcem, który jest w niebie. Ale jeśli ktoś się Mnie wyprze przed ludźmi, tego i Ja się wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebie (Mt, 10, 26-33).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

18 czerwca br. w parafii św. Franciszka z Asyżu w Detvie odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne wspólnoty Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Konferencję wygłosi ks. Artur Ciepielski i s. Alžbeta Mikušová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Wspólnota jest na etapie formacji permanentnej.

14 czerwca br. w parafii św. Andrzeja v Koprivnici odbędzie się kolejne spotkanie najmłodszej formacyjnej wspólnoty Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”. Konferencję wygłosi  ks. Milan Supek i s. Benediktína Fečová z koszyckiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Wspólnota v Koprivnici jest na drugim roku formacji.