Archiwum

Wspólnota modlitwy o potomstwo, ks. Andrzej Wiecki – jej opiekun duchowy oraz siostry z gdańskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia serdecznie zapraszają małżeństwa starające się o potomstwo na adorację Jezusa Miłosiernego z modlitwą o uzdrowienie, która odbędzie się 8 lutego o godzinie 19.30 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. Transmisja online: www.facebook.com/modlitwaopotomstwo .

Wprost z synagogi udał się z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. A teściowa Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł, wziął ja za rękę i podniósł. Wtedy opuściła ją gorączka i usługiwała im. A z nastaniem wieczora, gdy słońce już zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych. Całe miasto zgromadziło się u drzwi. Uzdrowił wielu, których nękały rozmaite choroby, i wyrzucił demonów; lecz nie pozwalał demonom mówić, ponieważ Go znały. Nad ranem, jeszcze przed świtem, wstał i wyszedł nas miejsce odludne, i tam się modlił. A Szymon i ci, którzy z nim byli, poszli Go szukać. Kiedy Go znaleźli, powiedzieli Mu: „Wszyscy Cię szukają”. A On im odpowiedział: „Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam nauczał, po to bowiem wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając demony (Mk 1, 29-39). 

Z „Dzienniczka” św. Faustyny

Czternastego kwietnia czułam się tak źle, że z trudem wstałam na Mszę Świętą. Gorzej się czułam chora aniżeli wtenczas, kiedy mnie wysłano na kurację. Wielkie miałam rzężenie i chrapanie w płucach, i dziwne bóle. Kiedy przyjęłam Komunię Świętą, sama nie wiem dlaczego, a raczej jakoby coś mnie przynagliło do tej modlitwy, i zaczęłam się modlić w ten sposób: Jezu, niech Twoja czysta i zdrowa krew zakrąży w organizmie moim schorzałym, a ciało Twe czyste i zdrowe niech przemieni moje schorzałe ciało i niech zapulsuje we mnie zdrowe i silne życie, jeżeli jest wolą Twoją świętą, abym przystąpiła do dzieła tego, a będzie mi to znakiem wyraźnym woli Twojej świętej. Kiedy się tak modliłam, nagle uczułam jakby szarpnięcie całym organizmem i uczułam się nagle zupełnie zdrowa. Oddech mam czysty, jakbym nigdy na płuca nie chorowała, i bólu nie czuję, a to mi jest znak, że mam przystąpić do dzieła (Dz. 1089).

Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”, erygowane 6 marca 1996 roku przez kard. Franciszka Macharskiego na prośbę Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, świętuje w tym roku swój jubileusz. Mimo że ma za sobą 25 lat swojej historii, jego początki sięgają znacznie dalej. Wyrasta ono bowiem z charyzmatu św. Siostry Faustyny i uczestniczy w jej misji. Chcąc więc lepiej zrozumieć jego charakter, nie można pominąć ważnego faktu z życia Apostołki Miłosierdzia.

Jest rok 1937. Siostra Faustyna po długich wewnętrznych zmaganiach związanych z żądaniem Jezusa, aby było zgromadzenie takie, aby głosiło miłosierdzie Boga światu i wypraszało je dla świata (Dz. 436), i z szukaniem sposobu jego realizacji, nagle w czasie Mszy Świętej otrzymuje światło i zrozumienie głębokie całego dzieła tego. To doświadczanie było tak mocne, że nie pozostawiło w jej duszy ani cienia wątpliwości. W „Dzienniczku” wyznała: Dał mi Pan poznać w trzech jakby odcieniach swą wolę, lecz to jedno jest (Dz. 1155). W tym dniu Apostołka Miłosierdzia zrozumiała, że to jedno dzieło, którego założenia Jezus od niej żąda, będzie miało jakby „trzy odcienie”. Te „trzy odcienie” to trzy grupy „dusz”, które będę tworzyć to dzieło. Są to: osoby żyjące w klasztorach kontemplacyjnych, osoby łączące kontemplację z apostolstwem, a także osoby świeckie nie związane żadnymi ślubami. Tym, co łączy te grupy w jedno dzieło, jest tajemnica Bożego miłosierdzia. To właśnie ona jest przedmiotem ich kontemplacji. To właśnie Boże miłosierdzie pragną te „dusze” wypraszać dla świata, a przy tym świadczyć o nim przez uczynki miłosierdzia wypełniane według możliwości stanu, w którym żyją, oraz przez świadectwo ufności wobec Boga.

Opis przyszłego dzieła, który Sekretarka Miłosierdzia zostawiła w swoim duchowym dzienniku, dotyczy całego Ruchu Apostołów Bożego Miłosierdzia. W sposób duchowy łączy on wszystkie wspólnoty apostołów Bożego Miłosierdzia, w tym także stowarzyszenie „Faustinum”, które jest międzynarodową wspólnotą, zrzeszającą osoby z ponad 90 krajów świata: świeckie, konsekrowane, a także kapłanów. Wszyscy wspólnie realizują jeden cel, jakim jest kontynuowanie misji, przekazanej przez Pana Jezusa Siostrze Faustynie, a polegającej na głoszeniu miłosierdzia Bożego i wypraszaniu go dla świata oraz podejmowaniu uczynków i dzieł miłosierdzia.

Cechą charakterystyczną stowarzyszenia „Faustinum” jest jego związek ze Zgromadzeniem Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, dzięki któremu jego członkowie uczestniczą w charyzmacie, misji i duchowości Zgromadzenia, do którego należała św. Faustyna, a także mają zapewnioną formację w tym duchu. W centrum tej duchowości i misji jest tajemnica Bożego miłosierdzia – objawiona w słowie Bożym i przypomniana w „Dzienniczku” Siostry Faustyny – i odkrywana przez każdego z jego członków jako osobista tajemnica swego życia. Wyznacza mu ona konkretną drogę do świętości oraz ukazuje osobistą życiową misję.

Droga do świętości apostoła Miłosierdzia polega na poznawaniu tajemnicy Bożego miłosierdzia, które prowadzi go do postawy ufności wobec Boga bogatego w miłosierdzie oraz rodzi pragnienie upodobnienia się do Niego poprzez miłosierdzie świadczone bliźnim. Pragnienie to wyrażają słowa św. Siostry Faustyny: Pragnę się cała przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich (Dz.163).

Charyzmat Stowarzyszenia „Faustinum”, polegający na uobecnianiu tajemnicy Bożego miłosierdzia, wyznacza jego członkom także ich życiową misję, którą jest:

  1. Szerzenie czci Bożego miłosierdzia i głoszenie prawdy o Bożym miłosierdziu poprzez świadectwo swego życia w duchu ufności oraz przez słowo.
  2. Podejmowanie konkretnych uczynków i dzieł miłosierdzia.
  3. Wypraszanie miłosierdzia Bożego dla świata poprzez ofiarę i modlitwę, zwłaszcza przez praktykę form kultu przekazanych przez św. Siostrę Faustynę.

Członkowie Stowarzyszenia niosą orędzie o Bożym miłosierdziu w świat życia rodzinnego i społecznego, w świat kultury i pracy, na różne sposoby i wszędzie tam, gdzie czeka na nich cierpiący człowiek, uwikłany w grzech i doświadczający jakiejkolwiek słabości.

W związku z tak szczególną misją, do jakiej powołani są apostołowie Miłosierdzia, jednym z najważniejszych zadań podejmowanych przez stowarzyszenie „Faustinum” jest troska
o formację swych członków, która pomaga im w pogłębianiu osobistej więzi
z Jezusem Miłosiernym i rozwijaniu otrzymanego charyzmatu. Formacja programowa w Stowarzyszeniu służy bowiem głębszemu poznaniu tajemnicy Bożego miłosierdzia, objawionej w Biblii, a także orędzia Miłosierdzia przekazanego przez św. Faustynę, jej duchowości i misji, istoty i praktyki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, podstawowych zasad życia duchowego oraz misji chrześcijanina w Kościele i świecie. Formacja intelektualna jest ściśle związana z formacją duchową, ponieważ ma przyczyniać się do przemiany życia. W tym celu, obok programowej formacji prowadzanej w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim i słowackim, stowarzyszenie organizuje także rekolekcje z serii „Z Biblią i Dzienniczkiem św. Siostry Faustyny”, a także kongresy i inne spotkania formacyjne oraz prowadzi własną stronę internetową, która ma charakter formacyjny.

Członkowie „Faustinum” formują się na drodze indywidualnej lub wspólnotowej. Wspólnoty formacyjne „Faustinum” działają przy klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz przy parafiach, zarówno w Polsce, gdzie istnieje 21 wspólnot, jak i poza jej granicami. W sposób szczególny stowarzyszenie rozwinęło się w Kamerunie, gdzie jest ono obecne w 17 diecezjach. Wspólnoty formacyjne istnieją także na Słowacji (kilkanaście grup) oraz w Stanach Zjednoczonych, Francji, Niemczech, Włoszech i Czechach.

Do stowarzyszenia mogą należeć osoby zafascynowane prawdą o Bogu bogatym w miłosierdzie, które rozpoznają w sobie powołanie, by jak Siostra Faustyna stawać się apostołami, głoszącymi prawdę o Bożym miłosierdziu całym swoim życiem. Przynależność do „Faustinum” ma dwa etapy: wolontariat i członkostwo. Aby zostać wolontariuszem, należy zgłosić się lub skontaktować z sekretariatem stowarzyszenia, które ma swoją siedzibę w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie po rozeznaniu kandydat wypełnia deklarację wolontariusza. Poprzez ten wpis zobowiązuje się do poznawania tajemnicy Bożego miłosierdzia przez osobistą formację, do troski o postawę ufności wobec Boga, do wypraszania miłosierdzia Bożego przez odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia oraz do wypełniania codziennie przynajmniej jednego uczynku miłosierdzia względem bliźnich. Po roku wolontariatu można starać się o członkostwo w stowarzyszeniu.

Podejmując zadania apostoła Miłosierdzia, wszyscy przynależący do wspólnoty „Faustinum” uczestniczą w obietnicy Jezusa: Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam je przez życie całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem. (…) Szczęśliwa dusza, która przez życie zanurzała się w zdroju miłosierdzia, bo nie dosięgnie jej sprawiedliwość” (Dz. 1075). Z okazji 25-lecia istnienia naszego stowarzyszenia wszystkim jego Członkom z serca życzę spełnienia się tych słów Jezusa.

s. Miriam Janiec ZMBM
przewodnicząca stowarzyszenia „Faustinum”

Sekretariat „Faustinum”: tel.: 509 655 184; email:sekretariat@faustinum.pl; www.faustinum.pl

——————————————-

Tekst publikowany w 117 numerze „Orędzia Miłosierdzia”.

W święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego, obchodzony jest w Kościele Dzień Życia Konsekrowanego, który pozwala coraz głębiej poznawać ten dar Bożego miłosierdzia, jakim jest powołanie do życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Jest to dzień dziękczynienia za każde powołanie do służby Bożej i za wielość charyzmatów, którymi zostały obdarzone instytuty życia konsekrowanego. Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, dzięki charyzmatom, jakie otrzymały założycielka m. Teresa Potocka i duchowa współzałożycielka św. Siostra Faustyna Kowalska, uczestniczą w życiu i zbawczej misji Jezusa przez głoszenie światu miłosiernej miłości Boga do każdego człowieka przez świadectwo życia, czyny, słowa i modlitwę. W duchowości i misji apostolskiej Zgromadzenia na różne sposoby uczestniczą kapłani i wierni świeccy, w sposób szczególny członkowie i wolontariusze Stowarzyszenia Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum” z ponad 90 krajów świata.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia ostrzega przed nabywaniem fałszywych relikwii św. Siostry Faustyny w internecie. Obecnie m.in. są do nabycia relikwie z fałszywym certyfikatem za 150-200 euro na portalu:  https://www.catawiki.pl/l/44957747-relikwiarz-ex-ossibus-swieta-faustyna-kowalska-zloty-metal-late-20th-century , na allegro obrazek z relikwią św. Faustyny III stopnia za 50 zł czy na innych portalach obrazki czy łączniki do różańców z relikwiami. Autentycznymi relikwiami Apostołki Bożego Miłosierdzia dysponuje wyłącznie Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Relikwie I i II stopnia trafiają do parafii, kościołów albo kaplic, w których głoszone jest orędzie o Bożym Miłosierdziu i praktykowane nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Natomiast relikwie III stopnia – z płótna, na którym spoczywały kości św. Siostry Faustyny – dostępne w laminowanych obrazkach, medalikach, różańcach są przeznaczone dla wiernych do prywatnego kultu.

Pod takim tytułem w języku angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim i słowackim ukazała się książka, która zawiera  30-dniowe przygotowanie do powierzenia się miłosiernemu Bogu przez Maryję. Jest to przekład książeczki, która została opracowana na podstawie Pisma Świętego i „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny przez s. Miriam Janiec ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Teksty zostały tak dobrane, by stały się pomocą do osobistej modlitwy i medytacji oraz prowadziły do wewnętrznego uzdrowienia i wolności serca, a tym samym do postawy zaufania Bogu i stawania się coraz bardziej miłosiernym jak On. Oprócz tekstów do medytacji, książka zawiera także codzienną modlitwę powierzenia, zapraszającą do oddawania dzień po dniu tego, co składa się nasze ludzkie życie. Proponowana duchowa droga ostatecznie podprowadza do całkowitego powierzenia siebie i swojego życia w ręce miłosiernego Boga przez dokonanie uroczystego aktu powierzenia się miłosiernemu Bogu przez Maryję.

Pod tym tytułem w wydawnictwie Misericordia  w języku angielskim ukazała się książeczka, która zawiera rozważania do 60 części tajemnic radosnych, światła, bolesnych i chwalebnych modlitwy różańcowej. W tych rozważaniach pomagają krótkie zdania Jezusa, Matki Bożej i św. Siostry Faustyny zapisane w jej „Dzienniczku”. Korzystający z tych treści znajdą się w szkole duchowości Miłosierdzia, w której odkrywać będą miłosierną miłość Boga do człowieka, uczyć się za przykładem św. Faustyny kontemplacji Jezusa Miłosiernego w codzienności, postawy ufności wobec Niego, która wyraża się w pełnieniu Jego woli, i miłosierdzia względem bliźnich, a także umiłowania Kościoła, Eucharystii i serdecznego nabożeństwa do Matki Bożej. Wybór tekstów z „Dzienniczka” – s. M. Elżbieta Siepak ZMBM, a opracowanie graficzne – Wojciech Sobolewski. Książka jest do nabycia w sklepie internetowym Wydawnictwa Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia: www.misericordia.faustyna.pl.

Osoby z wielu krajów świata, uczestniczące w dziele „Nieustannej Koronki do Miłosierdzia Bożego”, modlą się nie tylko we własnych potrzebach, ale także proszą o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Intencja szczegółowa na styczeń: o Boże błogosławieństwo dla nas i naszych rodzin w każdym dniu 2021 roku oraz o miłosierdzie i pokój dla świata.

Dzieło „Nieustannej Koronki” jest odpowiedzią na prośbę Jezusa, by nieustannie błagać o „miłosierdzie dla nas i całego świata”. Prowadzi je Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na stronie: www.faustyna.pl od 2011 roku. Może w nim uczestniczyć każdy internauta, który wypełni krótki formularz wpisowy i choćby jeden raz zadeklaruje odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, którą Jezus podyktował św. Siostrze Faustynie.

 

Pod takim hasłem w dniach 26-28 stycznia br. w Lafayette, które jest jednym z największych miast w stanie Luizjana, s. Gaudia i s. Inga z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia dzielić się będą orędziem Miłosierdzia.  Wieczorami głosić je będą w trzech różnych parafiach w języku angielskim i hiszpańskim. Każdego wieczoru po konferencji będzie czas na godzinną adorację Jezusa Miłosiernego w Najświętszym Sakramencie, podczas której kilku kapłanów będzie posługiwać w konfesjonale. W ciągu dnia siostry spotykać się będą z uczniami kilku liceów katolickich i jednego uniwersytetu.

Kiedy Jan został uwięziony, Jezus przybył do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił” i „Nadchodzi już królestwo Boże! Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, zobaczył Szymona i Andrzeja, brata Szymona, jak zarzucali sieci w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus powiedział do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi”. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy uszedł nieco dalej, zobaczył Jakuba, syna Zebedeusza, i jego brata Jana. Oni też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili w łodzi swego ojca, Zebedeusza, razem z najemnikami i poszli za nim (Mk 1, 14-20).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Tradycyjnie 1 stycznia każdego roku we wszystkich klasztorach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia odbywa się losowanie rocznych Patronów. Z „Dzienniczka” wiemy, jak wielką wagę przywiązywała do tego św. Siostra Faustyna. Chciała, aby Ktoś z Nieba w sposób szczególny towarzyszył jej dniom w nowym roku, aby ją wspierał. W czasie medytacji – zapisała – obudziło mi się jedno z takich tajnych pragnień: żeby Jezus Eucharystyczny był mi szczególnym patronem i na ten rok – jak dawniej. Jednak tając się przed swym Umiłowanym z tym pragnieniem, mówiłam z Nim o wszystkim z wyjątkiem tego, że Go chcę mieć za patrona. Kiedy przyszłyśmy do refektarza na śniadanie, po przeżegnaniu zaczęło się ciągnienie patronów. Kiedy się zbliżyłam do obrazeczków, na których są napisani patroni, wzięłam bez namysłu, jednak nie czytając zaraz, chciałam się przez parę minut umartwić. – Wtem słyszę głos w duszy: „Jestem twoim patronem, czytaj”. W tej chwili spojrzałam na napis i przeczytałam: „Patron na rok 1935 – Najświętsza Eucharystia”. Serce mi zadrgało z radości (Dz. 360).

Wraz z Patronem każda siostra otrzymuje także intencję, w której ma się modlić, oraz przesłanie. Patronów losują także osoby związane ze Zgromadzeniem: kapłani, współpracownicy, członkowie i wolontariusze „Faustinum”, przyjaciele oraz uczestnicy grupy: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Facebooku. Od 1 stycznia 2017 roku Patronów losują także Internauci, nawiedzający stronę: faustyna.pl.

Niech święci Patronowie wspierają nas, niech pomagają pięknie żyć, coraz pełniej uczestniczyć w życiu i misji Jezusa, objawiającego światu miłosierną miłość Boga.

28 grudnia 2020 roku dość niespodziewanie do domu Ojca Niebieskiego odeszła s. M. Paula – Jadwiga Ryszarda Buczyńska. W Zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia służyła Bogu i ludziom przez 65 lat swego życia. Przyszła na świat 2 czerwca 1935 roku w rodzinie rolnika Adolfa i Zofii z domu Lewkowicz w miejscowości Wólka Ratowiecka na Podlasiu. Po dwóch tygodniach została ochrzczona w kościele parafialnym w miejscowości Czarna Wieś Kościelna, diecezja białostocka. W wieku 15 lat przyjęła tam sakrament bierzmowania, którego udzielił jej abp Romuald Jałbrzykowski.

Po ukończeniu Liceum Pedagogicznego w Białymstoku i pracy w charakterze nauczycielki w Szkole Podstawowej w Bogdankach 13 sierpnia 1955 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wstąpiła w Krakowie, gdzie odbyła postulat i nowicjat pod kierunkiem s. M. Konsolaty Romańskiej. W kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego 1 lutego 1958 roku złożyła pierwsze śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a 15 sierpnia 1963 roku w Walendowie – śluby wieczyste.

W Zgromadzeniu ukończyła Kurs katechetyczny i inne. Poza Krakowem, gdzie spędziła pierwsze lata życia zakonnego, przebywała w wielu domach: Radomiu, Gdańsku, Częstochowie, Walendowie, Derdach, Kaliszu i w Białej. Ostatnie 38 lat przeżyła w Kiekrzu. W pracy apostolskiej służyła jako wychowawczyni w Radomiu, Kiekrzu, Kaliszu, a gdy władze komunistyczne pozbawiły Zgromadzenie prowadzenia charyzmatycznej działalności  wychowania dziewcząt i kobiet moralnie zaniedbanych, wówczas została katechetką i w tym charakterze pracowała w Białej koło Płocka, w Gdańsku i Radomiu. W 1982 roku powróciła do Kiekrza. W tym czasie przeżyła 10 ciężkich operacji, 7 lat dializ i przeszczep nerek. Był to czas posługi apostolskiej wypełnionej cierpieniem i modlitwą, troską o ratowanie zagubionych dusz.

Siostry wspominają ją jako wybitnego pedagoga, kochającego dzieci i młodzież, troszczącego się o rozwój młodego pokolenia. Była osobą ogromnego hartu ducha i samozaparcia. Wymagająca dużo przede wszystkim od siebie, ale i od innych. W okresie choroby i wielkiego cierpienia za wyświadczone jej dobro była szczerze wdzięczna mówiąc: „Dziękuję. I różańczyk za siostrę”. Miała też swoje trudne momenty, gdy dolegliwości chorobowe były bardzo dokuczliwe, gdy brakowało sił fizycznych… Już parę razy umawiała się z Panem Jezusem, że ją zabierze. W grudniu tego roku umówiła się na maj. Dobry Bóg miał inne plany. Do domu Ojca Niebieskiego odeszła dość niespodziewanie skończywszy 85 lat. Teraz niech wraz z Maryją, Matką Miłosierdzia i św. Siostrą Faustyną na wieki uwielbia Miłosierdzie Boże!

Na stronie internetowej: www.faustyna.pl, w roku 2020 zanotowano prawie 15 500 000 odsłon i ponad 2 015 000 użytkowników, w tym ponad 1260 000 polskojęzycznych, ponad 230 000 anglojęzycznych, ponad 276 000 hiszpańskojęzycznych, prawie 51 000 włoskojęzycznych, ponad 79 000 francuskojęzycznych, prawie 52 000 niemieckojęzycznych, prawie 11 500 rosyjskojęzycznych, 11 300 na stronie słowackiej od 15 września 2020  oraz innych 44 200. Dzięki Ofiarodawcom, Informatykom i Tłumaczom aktualizowanie były wiadomości na wszystkich stronach językowych. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia dziękuje wszystkim Współpracownikom, bez których to dzieło nie mogło by się rozwijać, oraz wszystkim Internautom, bez których nie mogłaby się dokonywać ta cudowna wymiana w świadczeniu dobra oraz niesienie światu orędzia Miłosierdzia i całego dziedzictwa duchowego św. Siostry Faustyny. Wszystkim życzymy, by Nowy 2021 Rok był bogaty w łaskę i miłosierdzie.

Losowanie Patrona to bardzo dobry pomysł, każdy los wygrywa” – napisał Łukasz po losowaniu Patrona roku na stronie: www.faustyna.pl. W ciągu pierwszych 6 dni w 2021 roku w tej akcji wzięło udział prawie 140 000 osób, w tym blisko 105 000 Polaków, prawie 14 000 Słowaków i ponad 13 000 tysięcy osób hiszpańskojęzycznych. W losowaniu biorą też udział Francuzi, Włosi, Niemcy i osoby z obszaru języka rosyjskiego. Wielu losowało Patrona kolejny raz i wielu po raz pierwszy. Swymi świadectwami dzielą się m.in. na stronie: Faustyna.pl. „Muszę podzielić się i tą radością – napisała Elżbieta. – Pierwszy raz brałam udział w losowaniu patrona roku 2021. W skrytości myślałam o św. Faustynie, której „Dzienniczek” przeczytałam niedawno po raz drugi, tym razem głęboko wnikając w jego treści. Ale Pan wskazał mi – dzięki Siostrom – św. Franciszka Salezego, patrona ludzi wykonujących zawód, którym param się od kilkudziesięciu lat. To znak dla mnie, że jeszcze mogę i powinnam coś dobrego zdziałać na tym polu. Panie Boże, błogosław Sanktuarium w Łagiewnikach w jego dziele”. Każdym razem był to los wygrany. Patrona można losować cały rok, jeśli tylko pragniemy pomocy z Nieba.

Z transmisji on-line z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w 2020 roku skorzystało ponad 2 000 000 internautów na stronie: www.faustyna.pl i około miliona na You Tube. Średnio dziennie przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny w modlitwie liturgicznej i osobistej uczestniczyło ponad 8 200 użytkowników. Transmisję on-line w technologii Full HD na stronie: www.faustyna.pl oraz na You Tube w kanale: Faustyna.pl obsługuje amerykańska firma Livestream. Finansowo wspierają to dzieło ofiarodawcy, których Zgromadzenie w modlitwie poleca Miłosierdziu Bożemu i którym serdecznie dziękuje za to wsparcie, bo tylko dzięki temu ludzie z całego świata mogą nawiedzać to święte miejsce i łączyć w modlitwie przez 24 godziny na dobę.

Codziennie z kaplicy z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny w Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach prowadzona była transmisja modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki do Miłosierdzia Bożego przez internet, 12 rozgłośni radiowych i 4 stacje telewizyjne z Polski i Włoch. Od 18 maja 2020 – dnia urodzin św. Jana Pawła II – transmisję Godziny Miłosierdzia i Koronki prowadzi TWP3 w paśmie ogólnopolskim, a od pierwszej niedzieli Adwentu w soboty i niedziele także w TVP1. Wtedy liczba osób uczestniczących w tej modlitwie tylko w TVP sięga nawet do 1 100 000. Transmisja telewizyjna za pisemnym porozumieniem stron (ZMBM i TVP) została udostępniona także na stronę: faustyna.pl we wszystkich wersjach językowych oraz w aplikacji: Faustyna.pl na android i iOS. W tych miejscach dostępne jest także Archiwum transmisji audio, by można było przez całą dobę odsłuchać ostatnią transmisję modlitwy w Godzinie Miłosierdzia i Koronki. Modlitwę w Godzinie Miłosierdzia i Koronkę w wielu językach prowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

 

W 2020 roku z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny w języku polskim i w językach obcych na stronie: www.faustyna.pl korzystało ponad 262 000 użytkowników. We wszystkich językach dzieło dostępne jest także na tabletach i smartfonach. Myśli z „Dzienniczka” na każdy dzień ze strony internetowej prenumerowało 1451 osób w języku polskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, angielskim, włoskim, rosyjskim i w języku słowackim. Wiele osób korzystało też z „Konkordancji do Dzienniczka” w języku polskim. A „Dzienniczek” w języku polskim w wersji audio został udostępniony na You Tube w kanale: Faustyna.pl.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, które jest jedynym kustoszem relikwii św. Siostry Faustyny, w roku 2020 przekazało 62 cząstki relikwii (56 relikwii ex ossibus – z kości oraz 6 z habitu) do 15 krajów świata. W Europie Apostołka Bożego Miłosierdzia w znaku relikwii powędrowała do 10 krajów: na Białoruś, do Bośni i Hercegowiny, do Francji, Irlandii, na Litwę, do Niemiec (5), Polski (37), Szkocji, Szwajcarii i Włoch (3).  Ponadto  do USA, Wenezueli, Panamy), po raz pierwszy na Wyspy Kanaryjskie na Oceanie Atlantyckim, a po raz kolejny na wyspę Guam, położoną na Pacyfiku pomiędzy Hawajami i Filipinami.  Święta Siostra Faustyna w znaku relikwii jest już obecna w 127 krajach świata na wszystkich kontynentach, w 5461 kościołach, sanktuariach czy kaplicach, w których w sposób szczególny oddawana jest cześć Bożemu Miłosierdziu.

Codziennie o godzinie 15.00-15.20 z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach transmitowana jest modlitwa w Godzinie Miłosierdzia i Koronka do Miłosierdzia Bożego, którą prowadzą siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. W tej modlitwie, zgodnie z życzeniem Pana Jezusa, rozważamy tajemnicę miłosiernej miłości najpełniej objawioną w Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu oraz błagamy o miłosierdzie, polecając intencje złożone na ołtarzu z łaskami słynącym obrazem Bożego Miłosierdzia i grobem św. Faustyny, sprawy Kościoła św., naszej Ojczyzny i całego świata. Uczestniczą w niej także słuchacze 10 rozgłośni radiowych, telewidzowie oraz internauci z wielu krajów świata. Transmisja prowadzona jest na stronie: www.faustyna.pl, a także przez TVP3 w paśmie ogólnopolskim od poniedziałku do piątku, a w soboty i niedziele również w TVP1. Transmisję Telewizji Polskiej można odbierać także na stronie: faustyna.pl i na 7 jej wersjach językowych, a wkrótce także w aplikacji: Faustyna.pl.

Ja z miłości ku tobie zstąpiłem z nieba, dla ciebie żyłem, dla ciebie umarłem i dla ciebie stworzyłem niebiosa – powiedział Jezus do św. Faustyny i te słowa adresuje do każdego człowieka. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2021 Roku wszystkim Współpracownikom, Dobrodziejom, Ofiarodawcom, Osobom włączającym się w różnorakie dzieła apostolskie Zgromadzenia, także w dzieło „Koronki za konających” i „Nieustannej Koronki”, Internautom odwiedzającym naszą stronę oraz Osobom należącym do grupy: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Facebooku życzymy nieustannego odkrywania obecności Emmanuela – Boga z nami – dostrzegania przejawów Jego miłosiernej miłości we wszystkich okolicznościach życia i wspólnego z Nim przeżywania swojej codzienności. Życzymy także doczesnych dobrodziejstw, aby sprawiały radość oraz prowadziły do większej miłości Boga i ludzi. Niech Nowy 2021 Rok będzie bogaty w łaskę Boga i miłosierdzie świadczone potrzebującym. Modlitwą obejmujemy Wszystkich, którym składamy te życzenia. Niech w nas i przez nas sławi się Boże Miłosierdzie!

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Faustyny 1 stycznia 2021roku zostanie odprawiona dodatkowa Msza św. o godzinie 17.00, którą transmituje TVP Kraków. Poza tym Msze św. w porządku niedzielnym: o 7.00, przewodniczyć będzie abp marek Jędraszewski, metropolita krakowski– transmisja TVP1, 8.30 i 19.00 – księża saletyni. W bazylice Msze Święte według porządku niedzielnego.

Ze świętami Bożego Narodzenia związany jest zwyczaj strojenia choinki, która zdobi wnętrza kościołów, domów, umieszczana jest na placach czy w miejscach publicznego użytku. Drzewo zwłaszcza iglaste w wielu kulturach jest symbolem życia, odradzania się, trwania i płodności. Ozdobione drzewko jodełki lub świerku stało się w Europie najbardziej rozpoznawalnym symbolem świąt Bożego Narodzenia. Samo żywe drzewko stało się w chrześcijaństwie symbolem Chrystusa jako źródła życia. Ale także niektóre ozdoby choinkowe mają swoją symbolikę, choć dziś nie zawsze rozpoznawaną: np. gwiazda umieszczana na szczycie drzewa miała wskazywać drogę powrotu do domu z dalekich stron, światło – wskazuje na Chrystusa, który jest światłością świata, anioły są tymi, którzy mają opiekować się domem, papierowe łańcuchy przypominały o zniewoleniu grzechem, z którego wyzwala Jezus… We współczesnej kulturze zdają się być jednak ważniejsze prezenty, które są pod choinką, ale i one są zapowiedzią darów Nieba. Warto jednak spojrzeć na choinkę w tej symbolice, jaką niesie kultura chrześcijańska, by lepiej i owocniej przeżywać misterium radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

W niedzielę oktawy Bożego Narodzenia, w tym roku 27 grudnia, w Kościele katolickim obchodzi się święto Świętej Rodziny, czyli Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to zarazem święto każdej ludzkiej rodziny, która podobnie jak Rodzina Nazaretańska jest dziełem Ojca Niebieskiego i do Niego ma prowadzić, a w ziemskim życiu musi się zmierzyć z wieloma trudnościami. Dzisiaj, w czasach zmasowanego ataku na rodzinę, kryzysu małżeństwa i życia rodzinnego, Święta Rodzina ukazuje szczęśliwy model życia wspólnotowego, w którym na pierwszym miejscu jest Pan Bóg, a we wzajemnych relacjach stosowana jest zasada miłości i wzajemnego zaufania.

W tym dniu w sposób szczególny dziękujemy Bożemu Miłosierdziu za dar naszych rodzin i prosimy o potrzebne łaski dla tych, które przeżywają trudności i kryzysy, a dla skłóconych i rozbitych rodzin prosimy o łaskę pojednania, wzajemnego przebaczenia, powrotu na drogę wzajemnej miłości i naśladowania w życiu Świętej Rodziny z Nazaretu. W tej intencji w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przed łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i grobem św. Faustyny codziennie o 20.30 odmawiana jest modlitwa różańcowa, a w drugą sobotę miesiąca o 17.00 sprawowana jest Eucharystia. W tej modlitwie można także uczestniczyć przez transmisję on-line na stronie: faustyna.pl.

 

W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężczyźnie imieniem Józef, z rodu Dawida. Dziewicy było na imię Maryja. Anioł przyszedł do Niej i powiedział: „Raduj się, łaski pełna, Pan z Tobą”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co znaczy to pozdrowienie. Wtedy anioł powiedział do Niej: „Nie bój się, Maryjo, bo Bóg Cię obdarzył łaską. Oto poczniesz i urodzisz syna, i nadasz Mu imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca Dawida. Będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a Jego królestwo nie będzie miało końca”. Wtedy Maryja zapytała anioła: „Jak się to stanie, skoro nie znam pożycia małżeńskiego?”. Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i osłoni Cię moc Najwyższego; dlatego Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Oto Twoja krewna Elżbieta pomimo starości poczęła syna i jest już w szóstym miesiącu, chociaż uważa się ją za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. A Maryja tak odpowiedziała: „Jestem służebnica Pańską; niech mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł (Łk 1, 26-38).

Na Facebooku w grupie: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia można podzielić się skojarzeniami z „Dzienniczka” św. Siostry Faustyny, jakie rodzą się wpływem rozmyślania tego fragmentu Ewangelii, a także własną refleksją nad medytowanym tekstem słowa Bożego.

Wśród wszystkich przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia najważniejsza jest troska o sprawy duchowe, o przygotowanie duszy na nowe narodzenie w niej Syna Bożego. Dlatego czynimy w tym okresie wiele postanowień zmierzających do uporządkowania naszego życia duchowego, korzystamy z rekolekcji, dni skupienia oraz sakramentu pojednania. W wielu Sanktuariach Miłosierdzia Bożego m.in. w Krakowie-Łagiewnikach i Płocku oraz w innych sanktuariach i kościołach ustawiają się długie kolejki do spowiedzi. Bez tego przygotowania Święta Bożego Narodzenia pozbawione będą najgłębszej radości płynącej z obecności Boga w duszy, pozostaną tylko dniami wolnymi od pracy, okazją do prezentów, którymi tylko na chwilę można się ucieszyć. Wierzysz, że Bóg narodził się w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeśli nie narodzi się w tobienapisał Adam Mickiewicz.

23 grudnia w parafii Chrystusa od Dobrej Podróży  w Camagüey na Kubie o godzinie 19.00 s. Filipina ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia wraz z katechistami i dziećmi z katechezy przedstawi jasełka pt.: „Co się wydarzyło, gdy się spotkały: Wiara, Nadzieja i Miłość?”

W czwartym tygodniu Adwentu św. Siostra Faustyna poprowadzi nas w głąb duszy, która także stała się miejscem narodzin Jezusa w nas. On przyszedł na świat, by narodzić się w każdym ludzkim sercu i uczynić je szczęśliwym. „Nie szukam szczęścia – pisała św. Faustyna – poza wnętrzem, w którym przebywa Bóg. Cieszę się Bogiem we własnym wnętrzu. Tu z Nim ustawicznie przebywam, tu jest największa moja z Nim zażyłość, tu z Nim przebywam bezpiecznie, tu nie dosięga wzrok ludzki. Najświętsza Panna zachęca mnie do takiego przestawania z Bogiem” (Dz. 454). Postarajmy się, aby ostatnie dni Adwentu były czasem nowych narodzin Jezusa nie tylko w naszych sercach przez sakrament pojednania, ale zabiegamy o to, by On znalazł miejsce w „niejednej człowieczej duszy” przez naszą modlitwę i ofiarę

.

Roraty – tak nazywana jest Msza św. wotywna do Najświętszej Maryi Panny, odprawiana w Adwencie. Nazwa „Mszy św.” pochodzi od słów introitu, który zaczyna się od słów: rorate caeli desuper – spuśćcie rosę niebiosa. Przy ołtarzu pali się wówczas „roratka” – świeca ozdobiona białą wstęgą, symbolizująca Maryję, a wierni trzymają w dłoniach zapalone świece, które rozświetlają mroki świątyni i są znakiem oczekiwania na przyjście Chrystusa. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach Msza św. roratnia celebrowana jest w poniedziałki, środy i soboty o godzinie 6.30. Internauci mogą się włączyć w tę modlitwę poprzez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl

Najbliższe comiesięczne spotkanie młodych w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, czyli „Łagiewnicka 22” odbędzie się 22 grudnia. W tym roku formacyjnym  o godzinie 19.00 młodzi spotykają się na wieczorze uwielbienia Miłosierdzia Bożego przed cudownym obrazem Jezusa Miłosiernego i przy grobie św. Siostry Faustyny w grudniu z modlitwą za rozeznających swoje powołanie. Osoby, które nie mogą fizycznie przybyć do Łagiewnik, łączą się przez transmisję on-line na stronie: www.faustyna.pl

22 grudnia br. w Narodowym Sanktuarium św. Jana Pawła II  w Waszyngtonie odbędzie się wirtualny „Wieczór z Jezusem Miłosiernym”, bo sanktuarium z powodu pandemii jest nadal zamknięte. Poprowadzą go siostry z waszyngtońskiej wspólnoty Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Wieczór będzie poświęcony pokorze, gdyż Maryja polecała ćwiczyć się w niej Siostrze Faustynie, by w ten sposób przygotować się do świąt Bożego Narodzenia. O pokorze w zyciu sw. Faustyny i pokorze Boga w tajemnicy wcieleniai narodzenia Syna Bożegomówic będzie  ks. José Maria Cortes, kapelan Sanktuarium. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.00 w strefie czasowej EST  przed obrazem Jezusa Miłosiernego modlitwą słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego. Transmisja na You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=4deSWNfrY1k&feature=youtu.be. Na Facebooku:  https://www.facebook.com/JP2Shrine